Gemeente Wingene

Oost west, Wingene best

In het kort

We garanderen voor iedereen een aangename en veilige omgeving waar het goed is om te leven, te wonen en te werken.

In beeld

Aan het woord 

In het lang

Ruimte

We zetten in op een sterke ruimtelijke visie en een kwalitatieve invulling van onze ruimte. We spelen daarbij voldoende in op de groei van het aantal inwoners en gezinnen die steeds kleiner worden. Hierdoor wonen en leven we steeds dichter bij elkaar en groeit de vraag naar bijkomende woningen in onze gemeente. We blijven waken over zuinig ruimtegebruik en hebben voldoende aandacht voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Er worden de komende jaren een heleboel nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) opgemaakt en we bereiden de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan voor.

Door onder andere mee te werken aan landinrichtingsprojecten, zoals bijvoorbeeld Wildenburg-Aanwijs en Groenhove Vrijgeweid, blijven we investeren in de groenblauwe ademruimte. Deze uitdagingen vragen om een passend vergunningenbeleid. We zetten in op sensibilisering om reactieve handhaving voor te zijn.

Wonen

We zorgen ervoor dat elke inwoner over een kwalitatieve, betaalbare en aangepaste woning beschikt en zetten daarvoor een pakket van concrete maatregelen in. We voorzien een stijging van het aantal sociale woningen tot vijf procent en we zorgen ervoor dat alle huurwoningen voldoen aan de kwaliteitsnormen. Daarnaast bouwen we de werking van de woonwinkel verder uit zodat elke inwoner een passend antwoord op zijn of haar woonvraag krijgt.

Werken aan wegen

De vele landelijke wegen, die in de eerste plaats noodzakelijke verbindingen zijn tussen onze woonkernen, dragen bij tot de charme en het groene karakter van onze gemeente. Tegelijkertijd zorgt de uitgestrektheid voor de nodige uitdaging op vlak van onderhoud van en investeringen in het wegennetwerk. We voorzien structurele asfalterings- en onderhoudswerken op verschillende locaties in onze gemeente en maken, samen met externe partners, werk van een realistisch uitvoeringsprogramma. Enkel voorbeelden van zaken die daarop staan:

  • vernieuwing centrumstraten Wingene en Zwevezele
  • wegenis- en rioleringswerken in de Ruiseledesteenweg, inclusief de aanleg van een fietspad
  • wegenis- en rioleringswerken Vorsevijvers, inclusief natuurinrichting en fietsers- en voetgangersdoorsteek
  • afwerken lopende projecten Beernemsteenweg en centrum Sint-Jan
  • studiefase wegenis- en rioleringsprojecten Zeswege en Sint-Elooi 
  • omgevingsaanleg vrijetijdscentrum, inclusief heraanleg en vergroening gemeenteplein en bijhorende doorsteek Galgenstraat

Mobiliteit en verkeersveiligheid

In ons mobiliteitsbeleid staat verkeersveiligheid voorop. We zetten in op verkeersveilige schoolomgevingen en werken verkeersonveilige situaties en knelpunten, zoals het zwaar verkeer in de Beernemstraat, zoveel mogelijk weg. Er wordt daarbij ingezet op concrete oplossingen zoals de installatie van ANPR-camera’s om het zwaar verkeer in de dorpskernen te ontmoedigen. Bij nieuwbouwprojecten en de (her)aanleg van wegen maken we systematisch de mobiliteitstoets en hebben we primair aandacht voor fietsers en voetgangers – in totaal komt er 7,3 kilometer aan nieuwe fietspaden in onze gemeente bij - zodat de stap naar duurzame mobiliteit steeds kleiner wordt. Deze speerpunten vormen de basis voor de aanpassing van het lokaal en regionaal mobiliteitsplan.

Waterbeheersing

Met enkele watergebonden projecten, zoals de aanleg van nieuwe bufferbekkens (in Hille, Willemstraat, Hoogweg en Vorsevijvers), wapenen we ons – samen met andere partners zoals de provincie – tegen de gevolgen van de klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. We zien ook voldoend budget voor het onderhoud van bestaande bufferbekkens.

Veiligheid

We waken over de veiligheid van onze inwoners. We blijven daarvoor nauw samenwerken met de politiezone Regio Tielt en de hulpverleningszone Midwest. In Zwevezele komt er een nieuwe brandweerkazerne

Bedrijvigheid en lokale economie

We ondersteunen het economisch weefsel in onze gemeente: we voorzien 15 hectare bijkomende ruimte voor regionale bedrijvigheid en problematische ruimtevragers op het bedrijventerrein Hille, stimuleren de korte keten en houden onze dorpskernen aantrekkelijk met horeca en detailhandel op maat van de behoeften van onze inwoners. Om dit te realiseren werken we samen met andere partners en bouwen we een ondernemersloket uit.