Gemeente Wingene

RUP Quintyn - startnota

Het college heeft op 18/02/2019 de proces- en startnota van RUP Centrum Wingene goedgekeurd. De raadpleging over de start- en procesnota loopt van donderdag 28 februari 2019 tot en met maandag 29 april 2019. Op dinsdagavond 9 april 2019 wordt er om 19:00 uur een infomoment georganiseerd.

Aanleiding voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is het actuele ruimtegebrek, zoals geformuleerd in het gedeeltelijk positief planologisch attest dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 05/07/2011 heeft verleend aan het bedrijf Quintyn bvba, gevestigd aan de Hillesteenweg 63 te 8750 Wingene.

Het bedrijf heeft behoefte aan een overdekte ruimte (werkplaats) voor het stallen van de (professionele) landbouwvoertuigen en aanhang en beoogt een uitbreidingszone aanliggend, aan de oostzijde van de Speibeek. Deze activiteiten situeren zich in de para-agrarische sfeer en vormen een andere activiteit dan deze ten westen van de Speibeek, alwaar er aan nijverheid wordt gedaan.

Het actuele sectoraal BPA volgens het detailplan 1/17 Quintyn kan op heden hierop heden geen antwoord bieden, waardoor een planmatige aanpak zich opdringt.

Gezien het para-agrarisch karakter van de beoogde activiteiten op de gewenste uitbreiding, kunnen deze eveneens binnen de gewestplanbestemming. Echter wordt de bestemming en inrichting van de op heden tussenliggende bufferzone een struikelblok om een fysieke verbinding over de Speibeek te realiseren.

Ten tweede biedt de opmaak van een RUP de garantie van een bufferzone die formeel wordt bestemd en aldus een verordenend karakter wordt toegekend. Deze bufferzone is belangrijk om een optimale ruimtelijke inpassing het omliggende agrarische open landschap na te streven.

Gepubliceerd op  di 16 okt 2018