Gemeente Wingene

Algemene milieubelasting

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019
Publicatie: 20/12/2019


Beschrijving

Voor de periode 2020-2025 wordt een jaarlijkse algemene milieubelasting geheven. Deze belasting dient om (gedeeltelijk) de inzamel- en verwerkingskosten van het huishoudelijk afval te betalen.

Wie

De belasting is verschuldigd door

 • het hoofd van ieder gezin verblijvend in een woning of in een gedeelte ervan en op 1 januari van het aanslagjaar ingeschreven in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente Wingene. Alle gezinsleden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.
 • de natuurlijke personen of rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van Wingene
  • een nijverheids-, landbouw-, horeca-, handelsbedrijf of financiële instelling exploiteren
  • een vrij beroep of zelfstandige activiteit uitoefenen
 • de rechtspersonen die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied van Wingene een maatschappelijke of exploitatiezetel hebben.

Bedrag

De belasting bedraagt 55,00 euro per belastingplichtige.

Vrijstellingen

De belasting is niet van toepassing op de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor een openbare dienst of voor een dienst van openbaar nut. Deze vrijstelling geldt niet voor de gedeelten van voormelde gebouwen bewoond door aangestelden van de bevoegde overheid.

Bezwaarschrift

Je kan als belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag van deze belasting. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op:

 • de datum van verzending van het aanslagbiljet
 • de datum van de kennisgeving van de aanslag
 • de datum van de contante inning 

Je kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen via:

 • het digitaal formulier (zie bovenaan deze pagina)
 • een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen (adres: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene) 

Dien je het bezwaarschrift per brief in? Dan hou je rekening met volgende vereisten:

 • Richt het bezwaarschrift aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
 •  Vermeld:
  • de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige
  • de datum van het bezwaarschrift
  • de soort belasting en het aanslagjaar
  • het kohierartikel van de aanslag
  • het bedrag van de gevestigde belasting
 • Motiveer het bezwaarschrift grondig. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.
 • Voeg de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige toe wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.
 • Deel mee wanneer je als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op een hoorzitting.
 • Onderteken het bezwaarschrift als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger.
 • Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.