Gemeente Wingene

Onderhoud van grachten

Sinds het begin van de metingen in 1833 is een langzame, maar duidelijke, toename te zien van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. Dit komt door nattere winters met meer natte dagen. In de zomer neemt de neerslag niet toe, maar kennen we regelmatiger intense zomeronweders. In de winter stijgt het grondwaterpeil zodanig dat de bodem verzadigt en waterlopen buiten hun oevers treden. Het belang van grachten, als natuurlijke afvoer- en infiltratiesystemen van regenwater, is onmiskenbaar. Een goed onderhoud van beken, baangrachten en binnengrachten is hierbij cruciaal. De provincie staat in voor het onderhoud van de beken, de gemeente voert het onderhoud aan baangrachten uit.

Onderhoudscyclus gemeentelijke baangrachten

Voor het onderhoud van de baangrachten is de gemeente opgedeeld in drie geografische zones. Elke zone komt om de drie jaar aan bod.

Zone 1 (ten westen van de N50):ruiming van november 2023 tot eind februari 2024.

Zone 2 (ten oosten van de N50 en ten noorden van de N370): ruiming van november 2024 tot eind februari 2025.

Zone 3 (ten oosten van N50 en ten zuiden van N370): ruiming van november 2025 tot eind februari 2026.

Aparte aanpak per type baangracht

  • Erf en tuinperceel

Als de gracht paalt aan een erf of tuinperceel wordt de ruimingsspecie door de gemeente weggevoerd.

  • Onbeteelde grond

Bij onbeteeld akkerland wordt het ruimingsslib met de kraan uit de aanpalende gracht op het akkerland gedeponeerd en dit zover als de kraanarm reiken kan.

  • Beteelde grond

Bij beteelde akkers, inclusief weiland, wordt het ruimingsslib zo dicht mogelijk tegen de berm gedeponeerd.

Heb je bij beteelde of onbeteelde akkers liever dat het slib niet ter plaatse wordt gedeponeerd? Dat kan, in dat geval sta je zelf in voor het vervoer naar een eigen perceel of naar een gemeentelijke opslagplaats. 

Voor grachten met zware rietgroei geldt een aparte regeling. Deze grachten worden jaarlijks tot aan de bodem uitgemaaid met afvoer door de gemeente van het riet naar een gemeentelijke opslagplaats.

Onderhoud private binnengrachten

Om wateroverlast te vermijden is het uiteraard van belang dat niet alleen beken en baangrachten, maar ook private binnengrachten goed onderhouden worden. Deze verplichting is trouwens wettelijk vastgelegd in het Veldwetboek (art. 16) en het Burgerlijk Wetboek (art. 640). Wanneer waterschade ontstaat bij derden omdat jouw private grachten niet goed onderhouden worden, ben je burgerlijk aansprakelijk.

Wie private grachten laat ruimen, kan genieten een onderhoudstoelage. Op deze pagina vind je er meer informatie over terug. 

We hopen dat deze subsidieregeling in combinatie met de zonale aanpak voor het grachtenonderhoud een extra stimulans is om samen met buren in te staan voor het verplicht onderhoud van de binnengrachten.

Beken van tweede categorie

Het beheer van de tweede categorie beken wordt door de provincie uitgevoerd. Deze vallen meestal in het najaar vanaf eind oktober. Om het reiten van de beek uit te voeren zal de, door de provincie aangestelde aannemer, toegang verschaffen tot de beek via de naastliggende percelen. In de meeste gevallen zal dit, net zoals vroeger, een (rups)kraan zijn die via de vijfmeterstrook de werken zal uitvoeren.

Sinds 2021 kan men via www.watertalk.be volgen wanneer de onderhoudswerken gepland zijn.