Gemeente Wingene

Beken en grachten

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties en dit afhankelijk van de categorie van de waterloop:

  • Categorie 1 wordt beheerd door de afdeling operationeel waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (niet aanwezig in de gemeente Wingene)
  • Categorie 2 wordt beheerd door de provincie West-Vlaanderen, dienst waterlopen
  • Categorie 3 wordt beheerd door de gemeente

 Voor de niet geklasseerde waterlopen:

  • baangrachten langs gewestwegen of autosnelwegen worden beheerd door AWV
  • baangrachten langs gewone wegen worden beheerd door de gemeente
  • andere niet-geklasseerde waterlopen en privégrachten worden beheerd door de eigenaar van het aangrenzende perceel

Onderhoudswerken

Tweede categorie waterlopen

De provincie plant jaarlijks reiten langsheen alle beken in de gemeente. Deze vallen meestal in het najaar vanaf eind oktober. Om het reiten van de beek uit te voeren zal de, door de provincie aangestelde aannemer, toegang verschaffen tot de beek via de naastliggende percelen. In de meeste gevallen zal dit, net zoals vroeger, een (rups)kraan zijn die via de vijfmeterstrook de werken zal uitvoeren. 

Grondigere onderhoudswerken en ruimingen worden ter plaatse nagezien. 

Sinds 2021 kan men via www.watertalk.be volgen in welke week welke waterloop zal gemaaid worden.

Derde categorie waterloop en baangrachten

Het jaarlijks onderhoud van de derde categorie waterloop (sportpark Wingene) en de baangrachten worden door de gemeente Wingene uitgevoerd.

Het onderhoud van dit fijnmazig stelsel is cruciaal in functie van waterberging en om wateroverlast zoveel mogelijk te vermijden. Een efficiënte afwatering kan alleen werken als de verschillende grachten met elkaar verbonden zijn tot een goed functionerend grachtenstelsel.

Net zoals voorgaande jaren bedanken we u dus voor de positieve ingesteldheid om met dit onderhoud de wateroverlast in de gemeente te beperken.

Privégrachten

Het is uiteraard ook van belang dat niet alleen beken en baangrachten, maar ook binnengrachten, inclusief inbuizingen, onderhouden worden.

Om de aanpalende grondgebruikers hiertoe te stimuleren voorziet de gemeente een onderhoudstoelage

Oppompen of capteren?

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit online melden aan de waterloopbeheerder. Dit geldt zowel voor de grachten en beken in het beheer van de provincie als de gemeente.

Een melding voor een tijdelijke onttrekking kan gebeuren via het e-loket, een machtiging voor een permanente captatie kan eveneens online.

De gouverneur kan een tijdelijk of permanent onttrekkingsbeperking of -verbod instellen. Heb je een onttrekkingsticket op het moment dat een verbod ingesteld wordt? Dan zal je hierover geïnformeerd worden. Dankzij het registratiesysteem kan de waterbeheerder je ook informeren bij calamiteiten.

Waar er een onttrekkingsverbod geldt, kun je raadplegen of op de kaart met onttrekkingszones van de VMM of via de webpagina van West-Vlaanderen.

Wanneer er in de zomerperiodes extra onttrekkingsverboden ingesteld worden, zal de kaart meteen geactualiseerd worden.

Contactpersonen

Algemene opmerkingen over de tweede categorie waterlopen kunt u via de provinciale diensten melden op waterlopen@west-vlaanderen.be. Opmerkingen over het gemeentelijk afwateringsstelsel kan via de dienst wonen en omgeving.