Gemeente Wingene

Belasting op de niet-optimale private waterhuishouding

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019
Publicatie: 20/12/2019


Beschrijving

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op:

  • het niet optimaal afkoppelen van hemelwater op privaat terrein van bestaande woningen of bedrijven in door de gemeente vastgestelde rioleringsprojecten waarvan de belastingplichtige in kennis werd gesteld. (categorie 1)
  • het niet optimaal afkoppelen van hemelwater op privé terrein, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning. (categorie 2)
  • het niet plaatsen van een optimaal werkende IBA overeenkomstig het goedgekeurd zoneringsplan van de VMM. (categorie 3)
  • het niet plaatsen van een optimaal werkende IBA zoals opgelegd in een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning, op een locatie waar het actueel zoneringsplan een IBA verplicht. (categorie 4)
  • het niet afleveren van een bewijs van de goede werking van een geplaatste IBA op locaties waar het actueel zoneringsplan een IBA oplegt. Dit bewijs moet binnen het jaar na de eerste ingebruikname afgeleverd worden. Een nieuw bewijs dient telkens ten laatste 5 jaar na de laatste conforme analyse afgeleverd te worden. (categorie 5)
  • het niet plaatsen van een hemelwaterput, infiltratievoorziening (of gelijkwaardig) of septische put zoals opgelegd in een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning. (categorie 6)

Wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de betrokken woning of gebouw op datum van 1 januari van het jaar waarvoor de belasting wordt geheven.

Bedrag

Tarief voor categorie 1 t.e.m. 4:

Er wordt een forfaitaire belasting vastgesteld a rato van de bebouwde en/of verharde oppervlakte:

  • 1.500 euro tot 1.000 m²
  • 3.000 euro tussen 1.000 m² en 5.000 m²
  • 5.000 euro tussen 5.000 m² en 10.000 m²
  • 10.000 euro boven 10.000 m²

Tarief voor categorie 5 en 6:

Er wordt een forfaitaire belasting vastgesteld van 500 euro voor het eerste jaar en 1.000 euro voor het tweede en de daaropvolgende jaren

Vrijstellingen

De belasting is niet verschuldigd voor eigenaars van gebouwen waarvoor de optimale afkoppeling technisch-economisch niet haalbaar is.