Gemeente Wingene

Belasting op de niet-optimale private waterhuishouding

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019
Publicatie: 20/12/2019


Beschrijving

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting geheven op:

 • het niet optimaal afkoppelen van hemelwater op privaat terrein van bestaande woningen of bedrijven in door de gemeente vastgestelde rioleringsprojecten waarvan de belastingplichtige in kennis werd gesteld. (categorie 1)
 • het niet optimaal afkoppelen van hemelwater op privé terrein, zoals opgelegd in de stedenbouwkundige of omgevingsvergunning. (categorie 2)
 • het niet plaatsen van een optimaal werkende IBA overeenkomstig het goedgekeurd zoneringsplan van de VMM. (categorie 3)
 • het niet plaatsen van een optimaal werkende IBA zoals opgelegd in een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning, op een locatie waar het actueel zoneringsplan een IBA verplicht. (categorie 4)
 • het niet afleveren van een bewijs van de goede werking van een geplaatste IBA op locaties waar het actueel zoneringsplan een IBA oplegt. Dit bewijs moet binnen het jaar na de eerste ingebruikname afgeleverd worden. Een nieuw bewijs dient telkens ten laatste 5 jaar na de laatste conforme analyse afgeleverd te worden. (categorie 5)
 • het niet plaatsen van een hemelwaterput, infiltratievoorziening (of gelijkwaardig) of septische put zoals opgelegd in een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning. (categorie 6)

Wie

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de betrokken woning of gebouw op datum van 1 januari van het jaar waarvoor de belasting wordt geheven.

Bedrag

Tarief voor categorie 1 t.e.m. 4:

Er wordt een forfaitaire belasting vastgesteld a rato van de bebouwde en/of verharde oppervlakte:

 • 1.500 euro tot 1.000 m²
 • 3.000 euro tussen 1.000 m² en 5.000 m²
 • 5.000 euro tussen 5.000 m² en 10.000 m²
 • 10.000 euro boven 10.000 m²

Tarief voor categorie 5 en 6:

Er wordt een forfaitaire belasting vastgesteld van 500 euro voor het eerste jaar en 1.000 euro voor het tweede en de daaropvolgende jaren

Vrijstellingen

De belasting is niet verschuldigd voor eigenaars van gebouwen waarvoor de optimale afkoppeling technisch-economisch niet haalbaar is.

Bezwaarschrift

Je kan als belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag van deze belasting. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op:

 • de datum van verzending van het aanslagbiljet
 • de datum van de kennisgeving van de aanslag
 • de datum van de contante inning 

Je kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen via:

 • het digitaal formulier (zie bovenaan deze pagina)
 • een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen (adres: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene) 

Dien je het bezwaarschrift per brief in? Dan hou je rekening met volgende vereisten:

 • Richt het bezwaarschrift aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
 •  Vermeld:
  • de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige
  • de datum van het bezwaarschrift
  • de soort belasting en het aanslagjaar
  • het kohierartikel van de aanslag
  • het bedrag van de gevestigde belasting
 • Motiveer het bezwaarschrift grondig. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.
 • Voeg de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige toe wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.
 • Deel mee wanneer je als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op een hoorzitting.
 • Onderteken het bezwaarschrift als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger.
 • Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.