Gemeente Wingene

Belasting op het ontbreken van autostaanplaatsen bij woonprojecten

Goedkeuring gemeenteraad: 26/06/2023
Publicatie: 29/06/2023


Beschrijving

Voor het aanslagjaar 2023 wordt een belasting geheven in geval niet is of kan worden voldaan aan de verplichtingen inzake het voorzien van autostaanplaatsen bij woonprojecten, zoals voorgeschreven in een BPA / RUP, in een stedenbouwkundige, omgevings- of verkavelingsvergunning of in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 26 juni 2023.

Wie

De belasting is verschuldigd door de houder van een (omgevings)vergunning voor
stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden die:

a) Conform artikel 12 en 13 van de gemeentelijke verordening inzake het voorzien van
autostaanplaatsen en fietsstalplaatsen bij woonprojecten dd. 26/06/2023 een afwijking heeft
verkregen;

b) één of meer in zijn (omgevings)vergunning begrepen en reeds aangelegde
autostaanplaatsen, naderhand afschaft of zodanig wijzigt dat ze niet meer voldoen aan de
vergunning;

c) één of meer in zijn (omgevings)vergunning begrepen autostaanplaatsen niet heeft
aangelegd

Bedrag

De belasting wordt vastgesteld op 10.000 euro per ontbrekende of niet behouden autostaanplaats.

Procedure en formulieren

De vaststelling van het ontbreken van de autostaanplaatsen gebeurt als volgt:

 1. op basis van de afgeleverde stedenbouwkundige vergunning waarin aantal ontbrekende parkeerplaatsen is vastgelegd
 2. een plaatsbezoek waarbij het aantal ontbrekende en/of geschrapte parkeerplaatsen in een proces-verbaal wordt vastgesteld.

Bezwaarschrift

Je kan als belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag van deze belasting. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op:

 • de datum van verzending van het aanslagbiljet
 • de datum van de kennisgeving van de aanslag
 • de datum van de contante inning 

Je kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen via:

 • het digitaal formulier (zie bovenaan deze pagina)
 • een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen (adres: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene) 

Dien je het bezwaarschrift per brief in? Dan hou je rekening met volgende vereisten:

 • Richt het bezwaarschrift aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
 •  Vermeld:
  • de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige
  • de datum van het bezwaarschrift
  • de soort belasting en het aanslagjaar
  • het kohierartikel van de aanslag
  • het bedrag van de gevestigde belasting
 • Motiveer het bezwaarschrift grondig. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.
 • Voeg de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige toe wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.
 • Deel mee wanneer je als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op een hoorzitting.
 • Onderteken het bezwaarschrift als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger.
 • Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.