Gemeente Wingene

Belasting op leegstand en onafgewerktheid van gebouwen en woningen

2020-2022:

Goedkeuring gemeenteraad: 16/12/2019
Publicatie: 20/12/2019

2023-2025:

Goedkeuring gemeenteraad: 24/10/2022
Publicatie: 25/10/2022


Beschrijving

De gemeente maakt een inventaris op van leegstaande woningen en gebouwen. Deze inventaris noemen we het leegstandsregister. Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen zijn in het leegstandsregister.

Wie

De belasting is verschuldigd door de zakelijk gerechtigde over de geïnventariseerde woning of gebouw op de verjaardag van de inventarisatiedatum.

Bedrag

De belasting wordt als volgt berekend:

 • Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum: € 1.500
 • Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: € 2.250
 • Derde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 3.000
 • Vierde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 5.000
 • Alle verjaardagen volgend op de vierde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 5.000

Vrijstellingen

Volgende belastingplichtigen zijn vrijgesteld van belasting:

 • de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft.
 • de belastingplichtige die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of in een ziekenhuis.
 • de belastingplichtige die een belastbare woning of gebouw recent hebben verworven.
 • de VMSW of de door de VMSW erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeenten en het OCMW.

Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning:

 • gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan
 • geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld
 • krachtens decreet beschermd is als monument, of opgenomen is op een bij besluit vastgesteld ontwerp van lijst tot bescherming als monument
 • vernield of beschadigd werd ten gevolge van een plotse ramp
 • onmogelijk daadwerkelijk gebruikt kan worden omwille van een verzegeling in het kader van een strafrechtelijk onderzoek of omwille van een expertise in het kader van een gerechtelijke procedure
 • gerenoveerd wordt blijkens een niet vervallen stedenbouwkundige of omgevingsvergunning voor stabiliteitswerken of sloopwerkzaamheden
 • indien het gaat om een renovatieproject dat in zijn totaliteit niet-vergunningsplichtig is, kan er een vrijstelling verleend worden op voorwaarde dat de woning gerenoveerd wordt blijkens een gedetailleerd renovatieschema.
 • het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst met het oog op renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden in de zin van artikel 18, §2, van de Vlaamse Wooncode.

De specifieke vrijstellingsvoorwaarden vind je terug in het reglement onder artikel 9.

Procedure en formulieren

De administratie stelt de leegstand vast en neemt de woning / het gebouw op het leegstandsregister. De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het leegstandsregister. Binnen een termijn van dertig dagen kan een zakelijk gerechtigde bij de administratie de beslissing tot opname in het leegstandsregister betwisten. Een woning wordt uit het leegstandsregister geschrapt als een zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning gedurende een termijn van ten minste zes opeenvolgende maanden aangewend wordt overeenkomstig de functie.

Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de administratie. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de administratie.

Bezwaarschrift

Je kan als belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag van deze belasting. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op:

 • de datum van verzending van het aanslagbiljet
 • de datum van de kennisgeving van de aanslag
 • de datum van de contante inning 

Je kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen via:

 • het digitaal formulier (zie bovenaan deze pagina)
 • een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen (adres: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene) 

Dien je het bezwaarschrift per brief in? Dan hou je rekening met volgende vereisten:

 • Richt het bezwaarschrift aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
 •  Vermeld:
  • de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige
  • de datum van het bezwaarschrift
  • de soort belasting en het aanslagjaar
  • het kohierartikel van de aanslag
  • het bedrag van de gevestigde belasting
 • Motiveer het bezwaarschrift grondig. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.
 • Voeg de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige toe wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.
 • Deel mee wanneer je als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op een hoorzitting.
 • Onderteken het bezwaarschrift als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger.
 • Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.