Gemeente Wingene

Belasting op nachtwinkels

Goedkeuring gemeenteraad: 18/12/2023
Publicatie: 21/12/2023


Beschrijving

Voor het aanslagjaar 2024 wordt zowel een openingsbelasting als een jaarlijkse belasting geheven op nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Wingene.

Wie

De belasting is verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel.

Bedrag

De éénmalige openingsbelasting wordt vastgesteld op 6.000 euro.

De jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op 1.500 euro per nachtwinkel.

Procedure en formulieren

De eigenaar en de uitbater moeten zelf vóór de opening aangifte doen met de nodige documenten en vergunningen.

Elke aangifte of mededeling van wijziging of stopzetting moet gedaan worden via het online aangifteformulier bovenaan deze pagina.

Bezwaarschrift

Je kan als belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag van deze belasting. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op:

 • de datum van verzending van het aanslagbiljet
 • de datum van de kennisgeving van de aanslag
 • de datum van de contante inning 

Je kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen via:

 • het digitaal formulier (zie bovenaan deze pagina)
 • een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen (adres: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene) 

Dien je het bezwaarschrift per brief in? Dan hou je rekening met volgende vereisten:

 • Richt het bezwaarschrift aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
 •  Vermeld:
  • de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige
  • de datum van het bezwaarschrift
  • de soort belasting en het aanslagjaar
  • het kohierartikel van de aanslag
  • het bedrag van de gevestigde belasting
 • Motiveer het bezwaarschrift grondig. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.
 • Voeg de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige toe wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.
 • Deel mee wanneer je als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op een hoorzitting.
 • Onderteken het bezwaarschrift als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger.
 • Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.