Gemeente Wingene

Belasting op tweede verblijven

Goedkeuring gemeenteraad: 23/11/2020
Publicatie: 01/12/2020


Beschrijving

Voor de aanslagjaren 2021-2025 wordt een belasting geheven op tweede verblijven op het grondgebied van de gemeente Wingene.

Wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het tweede verblijf.

Bedrag

De belasting, per jaar en per tweede verblijf, wordt vastgesteld op:

 • 400 euro in een zone voor verblijfsrecreatie, een zone voor recreatief wonen of een zone voor residentieel recreatief wonen.
 • 400 euro in de andere bestemmingszones met een bebouwd grondoppervlak tot en met 80m², alle bouwconstructies inbegrepen.
 • 700 euro in de andere bestemmingszones met een bebouwd grondoppervlak groter dan 80m² en kleiner dan 150 m², alle bouwconstructies inbegrepen.
 • 1.000 euro in de andere bestemmingszones met een bebouwd grondoppervlak vanaf 150m², alle bouwconstructies inbegrepen.

Procedure en formulieren

De eigenaar bezorgt het aangifteformulier jaarlijks aan de gemeente via het online aangifteformulier bovenaan deze pagina.

Bezwaarschrift

Je kan als belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag van deze belasting. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op:

 • de datum van verzending van het aanslagbiljet
 • de datum van de kennisgeving van de aanslag
 • de datum van de contante inning 

Je kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen via:

 • het digitaal formulier (zie bovenaan deze pagina)
 • een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen (adres: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene) 

Dien je het bezwaarschrift per brief in? Dan hou je rekening met volgende vereisten:

 • Richt het bezwaarschrift aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
 •  Vermeld:
  • de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige
  • de datum van het bezwaarschrift
  • de soort belasting en het aanslagjaar
  • het kohierartikel van de aanslag
  • het bedrag van de gevestigde belasting
 • Motiveer het bezwaarschrift grondig. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.
 • Voeg de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige toe wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.
 • Deel mee wanneer je als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op een hoorzitting.
 • Onderteken het bezwaarschrift als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger.
 • Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.