Gemeente Wingene

Belasting op verwaarloosde woningen en gebouwen

Goedkeuring gemeenteraad: 23/11/2020
Publicatie: 01/12/2020


Beschrijving

Er wordt voor de aanslagjaren 2021-2025 een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die opgenomen zijn in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

Wie

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van de verwaarloosde woning of het verwaarloosd gebouw.

Bedrag

De belasting bedraagt:

 • Eerste verjaardag van de inventarisatiedatum: € 1.500
 • Tweede verjaardag van de inventarisatiedatum: € 2.250
 • Derde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 3.000
 • Alle verjaardagen volgend op de derde verjaardag van de inventarisatiedatum: € 3.000

Vrijstellingen

Volgende belastingplichtigen zijn vrijgesteld van heffing:

 • de belastingplichtige wanneer hij het gebouw en/of de woning volledig en uitsluitend gebruikt als zijn hoofdverblijfplaats en hij over geen andere woning beschikt.
 • de belastingplichtige die sedert minder dan 2 jaar zakelijk gerechtigde is van het gebouw of de woning.
 • de belastingplichtige die in een erkende ouderenvoorziening verblijft.
 • de VMSW of de door de VMSW erkende sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeenten en het OCMW.

Een vrijstelling wordt verleend als het gebouw of de woning:

 • gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan of geen voorwerp meer kan uitmaken van een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning omdat een voorlopig of definitief onteigeningsplan is vastgesteld
 • vernield of beschadigd werd ten gevolg van een plotse ramp, buitengewone schade of overmacht, onafhankelijk van de wil van de belastingplichtige.
 • gerenoveerd wordt blijkens

De specifieke vrijstellingsvoorwaarden vind je terug in het reglement onder artikel 12.

Procedure en formulieren

De registerbeheerder neemt een woning of een gebouw, waarvan is vastgesteld dat het verwaarloosd is, op in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

De zakelijk gerechtigde(n) wordt per beveiligde zending in kennis gesteld van de beslissing tot opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen. Binnen een termijn van dertig dagen kan een zakelijk gerechtigde bezwaar indienen tegen de opname in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen.

De registerbeheerder schrapt een woning of een gebouw uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont.

Een vrijstelling van de belasting kan aangevraagd worden via beveiligde zending bij de registratiebeheerder. De houder van het zakelijk recht die gebruik wenst te maken van een vrijstelling dient zelf hiervoor de nodige bewijsstukken voor te leggen aan de registratiebeheerder.

Bezwaarschrift

Je kan als belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger een bezwaarschrift indienen tegen de aanslag van deze belasting. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op:

 • de datum van verzending van het aanslagbiljet
 • de datum van de kennisgeving van de aanslag
 • de datum van de contante inning 

Je kan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen via:

 • het digitaal formulier (zie bovenaan deze pagina)
 • een brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen (adres: Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene) 

Dien je het bezwaarschrift per brief in? Dan hou je rekening met volgende vereisten:

 • Richt het bezwaarschrift aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
 •  Vermeld:
  • de naam, de hoedanigheid en het adres of de zetel van de belastingplichtige
  • de datum van het bezwaarschrift
  • de soort belasting en het aanslagjaar
  • het kohierartikel van de aanslag
  • het bedrag van de gevestigde belasting
 • Motiveer het bezwaarschrift grondig. Dit wil zeggen: je geeft een korte opgave van de feiten en middelen waarom je de belasting betwist.
 • Voeg de schriftelijke toestemming (volmacht) van de belastingplichtige toe wanneer het bezwaarschrift door derden wordt ingediend.
 • Deel mee wanneer je als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger uitgenodigd wil worden op een hoorzitting.
 • Onderteken het bezwaarschrift als belastingplichtige of als zijn vertegenwoordiger.
 • Vul je bezwaarschrift aan met de nodige bewijsstukken.