Gemeente Wingene

Bomencharter

Onze gemeente trekt de kaart van de duurzaamheid en ondertekent het Vlaams bomencharter. Het gaat om een burgerinitiatief dat steden en gemeenten uitdaagt om een streefdoel vast te leggen tegen 2024. Dit initiatief past binnen het Burgemeestersconvenant dat streeft naar 40 % minder CO2-uitstoot tegen 2030. De gemeente wil het goede voorbeeld geven en inwoners aanmoedigen om zelf ook meer bomen aan te planten.

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van de gemeente. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming.

Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019 - 2024 en wordt op die manier maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen. Het bomencharter is een burgerinitiatief die ontstaan is in Vlaams-Brabant en ondertussen opvolging krijgt in heel Vlaanderen.

Juiste boom op juiste plaats

Het belang van bomen is niet te onderschatten. Ze zetten CO2 om in zuurstof en bieden bescherming tegen de nefaste gevolgen van de klimaatopwarming zoals hitte, droogte en overstromingen. Bomen verbeteren de luchtkwaliteit, vormen een lawaaibuffer en bevorderen de biodiversiteit.

Iedereen erkent het belang en de belevingswaarde van openbaar groen en bomen in het bijzonder. Tegelijkertijd wordt niet iedereen wild van ‘een boom voor eigen deur’. De experten van onze Dienst Interne Werken streven naar een kwaliteitsvolle uitbouw van het groenareaal. Precies omdat draagvlak heel belangrijk is, staan we open voor dialoog en proberen we binnen bepaalde krijtlijnen open te staan voor argumenten en suggesties van inwoners. 

Ook jouw boom telt

Het streefdoel van onze gemeente is dat er in de periode 2019-2024 op het gemeentelijk grondgebied 14.600 bijkomende bomen zullen geplant worden, dit is 1 boom per inwoner. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter. Alle bomen die geplant worden vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2024 worden opgenomen in de telling.

Als openbaar bestuur kunnen we deze uitdaging onmogelijk alleen realiseren. We rekenen meer dan ooit ook op het inzicht van bedrijven en inwoners dat bomen een positieve impact hebben en zorgen voor een afkoeling in hete weersomstandigheden, overtollig water opslorpen en zorgen voor een schonere lucht. Wie sinds 2019 één of meerdere nieuwe bomen geplant kan dit voortaan melden door het formulier in het digitaal loket in te vullen (zie bovenaan deze pagina).

Momenteel staat de teller op 9.456 bijkomende bomen die sedert 2019 in onze gemeente zijn aangeplant. Dit is de som van boomaanplanting op openbaar en particulier terrein en bosuitbreiding.