Gemeente Wingene

Bijzonder comité voor de sociale dienst

BEVOEGDHEDEN

De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het decreet lokaal bestuur. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het is naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat, de voorzitter niet inbegrepen, uit zes leden. De zetels zijn als volgt verdeeld over de verschillende politieke fracties: 4 zetels en de voorzitter uit de fractie CD&V en telkens 1 zetel uit de fractie Burgerbelangen en N-VA.

Het bijzonder comité voor sociale dienst is bevoegd voor de taken die het decreet lokaal bestuur aan het comité heeft toegewezen:

1° de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;

2° de bekrachtiging van de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité over dringende hulpverlening;

3° op eigen initiatief of op vraag van een beleidsorgaan van de gemeente of het OCMW, een niet-bindend advies geven aan het college, het vast bureau, de gemeenteraad of de OCMW-raad over het gemeente- of OCMW-beleid;

4° enkele bevoegdheden in verband met de werking:

  • Het vaststellen van een eigen deontologische code;
  • Het vaststellen van een eigen huishoudelijk reglement;
  • Het oprichten van subcomités en het delegeren van bevoegdheden naar die subcomités.

Het bijzonder comité voor sociale dienst vergadert om de 2 weken op maandag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling