Gemeente Wingene

Digitale atlas waterlopen

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering het "Besluit betreffende de onbevaarbare waterlopen" goed. Dit besluit gaat onder andere over bepalingen rond de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten (digitale atlas). Deze digitale atlas vervangt de analoge atlassen.

Openbaar Onderzoek

Het besluit van 7 mei 2021 stelt dat het ontwerp van de digitale atlas voor zes maanden ter inzage gelegd wordt bij de gemeenten. De periode van terinzagelegging (openbaar onderzoek) zal lopen van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022.

Alle informatie is te raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be.

Indien men zelf niet over een computer beschikt kan dit ingekeken worden aan de themabalie Ruimte.

Inhoud

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de
waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte
onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge atlassen, de
Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of grachten door de waterloopbeheerders, ...

Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen. Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd.

Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Wanneer u vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke gracht in uw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Inspraak

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen schriftelijk opmerkingen indienen bij het college van burgemeester en schepenen (volgens het decreet Integraal Waterbeleid). Opmerkingen kunnen rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden.

Het inspraakformulier is terug te vinden op de website www.integraalwaterbeleid.be.