Gemeente Wingene

DNA van het Dorp

Vorm mee het DNA van Wingene

Met ondersteuning van de Provincie West-Vlaanderen en het ontwerpteam PlusOffice (in samenwerking met Voorland, Anyways en OMGEVING) maakte de gemeente Wingene een masterplan op voor de dorpskern van Wingene onder de noemer 'DNA van het dorp'. Via de opmaak van dit masterplan wil de gemeente de ruimtelijke eigenheid, de karakteristieken en de landschappelijke omgeving versterken en vrijwaren maar ook een richting en leidraad uitzetten voor toekomstige ontwikkelingen.

Resultaten

Als gemeente hebben we de ambitie om verder bij te dragen aan een kwalitatieve leefomgeving. Dit heeft zowel betrekking op de woonkwaliteit van de woningen als op de groene (publieke) ruimte doorheen de wijken. We streven naar een aangenaam en kwalitatief straatbeeld dat dynamiek, ondernemingszin en sociaal contact stimuleert. De opmaak van een masterplan helpt om vorm en richting te geven bij de uitvoering van onze ambities.

Na afloop van de bevraging en ontwerpweek gingen we samen met de ontwerpers verder aan de slag met jouw (en die van jouw dorpsgenoten) ideeën en standpunten. De resultaten van deze verdere stappen werden gebundeld in het DNA-masterplan voor Wingene-dorp dat je hieronder digitaal kan inkijken.

Lees hier het volledige DNA masterplan

In het masterplan worden met het oog op een langetermijnvisie ruimtelijke principes en ambities vooropgesteld binnen 4 thema's of DNA-strengen.

DNA 1: Lokaal Wingene

De DNA-streng Lokaal Wingene focust op de publieke ruimte van de dorpskern en de relatie met (de voorzieningen en bedrijven in) het omliggende landschap. Hoe kan die relatie worden versterkt? Hoe kan de inrichting van het publiek domein de dorpscultuur nog verder ondersteunen? Hoe draagt de publiek ruimte bij aan het elkaar ontmoeten? Het ontmoeten in het dorp is een belangrijke opgave voor dit masterplan, zowel in open lucht als binnen, zowel in het landschap rond het dorp als in het dorp zelf. Op bijzondere én dagelijkse momenten. Op intieme, maar zeker ook op publieke plekken.

DNA 2: Gezonde gemeente

Hoe kan de publieke ruimte een gezondere levensstijl aanmoedigen? En hoe kan ze zelf gezonder worden door bijvoorbeeld de luchtkwaliteit op te krikken? Die vragen hangen nauw samen met welke mobiliteitsoplossingen er voor handen zijn in het dorp. Wandelen en fietsen wordt in Wingene al sterk aangemoedigd met veel autovrije wegeltjes. Hoe kunnen die routes nog optimaler in relatie tot een aantal grotere verkeersassen doorheen het dorp? Hoe kan het stappen en trappen voor korte verplaatsingen nog aantrekkelijker gemaakt worden? Daarnaast zijn er ook uitdagingen met betrekking tot parkeren. Kortom hoe kan de mobiliteit van morgen er in Wingene uitzien?

DNA 3: klimaatrobuuste publieke ruimte

Vandaag wordt het dorp al gekenmerkt door verschillende groene trage doorsteken. Ook zijn er enkele monumentale bomen aanwezig in het dorp. De klimaatveranderingen zorgen evenwel voor uitdagingen voor wat betreft hitte en water in het dorp. Ook de relatie met de beekvalleien en het dorp is niet overal even duidelijk. Daarom wil Wingene het dorp verder laten doordringen van groene en blauwe aders door actief in te zetten op ontharding en vergroening van publieke en private ruimten. Water wordt daarbij niet langer als een probleem ervaren maar veeleer als een kwaliteit.

DNA 4: anders (ver)bouwen

De afgelopen 20 jaar is het dorpsbeeld van Wingene veranderd. Dorpse gevels van rijwoningen maakten plaats voor grotere appartementsgebouwen en grote tuinen werden ingevuld met inbreidingsprojecten. Dit brengt een bezorgdheid over de beeldkwaliteit met zich mee. Wil dat daarom zeggen dat er in de toekomst niet meer ontwikkeld kan worden? Neen, integendeel. De kern blijft compact met de nodige aandacht voor een gevarieerd aanbod. Om verdere verappartementisering en inbreidingsprojecten op minder geschikte plekken tegen te gaan zal anders (ver)bouwen een belangrijke rol spelen. Het masterplan vormt een eerste aanzet. Wingene wil daarnaast ook werk maken van richtinggevende beleidsinstrumenten ter verbetering en opwaardering van de dorpse beeldkwaliteit.

 

Voorgaand participatietraject

Van groot belang bij 'DNA van het dorp' is dat het project en masterplan niet uitsluitend door experten en bestuurders werd doorlopen en opgesteld, maar sterk steunt op burgerparticipatie. Jij vormt immers mee het DNA van Wingene. Kortom, wij hebben jouw ideeën nodig! Op verschillende momenten doorheen het proces kreeg je de kans om actief deel te nemen.

Interactieve wandelroute (28/03 - 21/04/2022)

Tussen 28 maart en 21 april 2022 leidden we je aan de hand van een wandelroute langs enkele inspirerende plekjes in de dorpskern. Langs de route vond je vier infoborden terug. Aan de hand van een QR-code op het bord of een papieren formulier kon je jouw mening en visie over jouw dorp met ons delen. 

Heb je ook na het afronden van het traject zin om jouw dorp al wandelend te verkennen? De wandelroute kan je terugvinden via de wandelkaart onderaan deze pagina, of via RouteYou

Workshop ontwerpweek (21/04/2022)

Barste je van de ideeën en suggesties en kon je deze niet allemaal kwijt in de bevraging? Op donderdag 21 april 2022 was je welkom in het gemeentehuis om mee het DNA van Wingene vorm te geven. Tijdens deze avond gingen de ontwerpers actief met je aan de slag om te brainstormen over de ruimte in Wingene.