Gemeente Wingene

E-loket vastgoedinfo

Bij de verkoop van een onroerend goed dient de verkoper, volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art.5.2.5 en volgende artikels), te voldoen aan de informatieplicht.

Deze informatie bestaat uit drie attesten:

 • een uittreksel van het vergunningenregister
 • een uittreksel van het plannenregister
 • een document stedenbouwkundige inlichtingen

Bij een digitale aanvraag wordt alle informatie gebundeld in één attest.

Voor wie?

Verkopers van vastgoed, andere dan notaris- en immokantoren (vanaf 2/10/2023)

Prijs

83 euro per aanvraag.

Aangrenzende percelen van dezelfde eigenaar worden als één aanvraag beschouwd.

Afhandeling

Het digitaal attest vermeldt zoveel mogelijk informatie uit de beschikbare databanken. Na eindcontrole wordt het attest digitaal verstuurd naar de aanvrager. De afgeleverde attesten worden automatisch gearchiveerd op een server, toegankelijk voor zowel de aanvrager als de verstrekker.

De factuur wordt per e-mail nagestuurd.

Uitzonderingen

Aanvragen door notaris- en immokantoren worden vanaf 2 oktober 2023 enkel nog via het Vastgoedinformatieplatform behandeld.
Eventueel lopende aanvragen zullen nog op de oude manier verder afgehandeld worden.

Wat wijzigt er voor notaris- en immokantoren?

 • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en afgerekend door de gemeente in de eerste fase. Enkel voor aanvragen die via RealSmart verlopen, worden deze onmiddellijk afgerekend door Realsmart en gebeurt de afhandeling verder tussen de gemeente en CIB. In een latere fase zal dit ook voor notarissen via iBot het geval zijn en zal ook via het Vlaamse webportaal de inning gebeuren.
 • De betaling voor niet-RealSmart gebruikers gebeurt per overschrijving na aflevering van het dossier. U zal de factuur ontvangen op het door u ingevuld facturatie e-mailadres bij de aanvraag.
 • Het gemeentelijk retributiebedrag blijft ongewijzigd, nl. 83 euro per kadastraal perceel. Een aanvrager dient wel slechts éénmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale percelen op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen éénzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op één perceel (een) gebouweenhe(i)d(en) geregistreerd is (zijn). Er zijn geen verdere uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.
 • Vanaf januari 2024 zal er een bijkomende platformretributie geheven worden.
 • ?Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig uw aanvraag te doen.
  Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we een snellere aflevertermijn op termijn.
 • Het zal niet mogelijk zijn via het Vastgoedinformatieplatform om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van uw aanvraag.
 • Merkt u een fout op in het dossier bij een bepaalde inlichting? U heeft één maand de tijd om ons de fout per e-mail te bezorgen en een gecorrigeerde versie van het dossier te ontvangen.
 • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente bronhouder is, kan u ons bij inhoudelijke vragen contacteren via omgeving@wingene.be.