Gemeente Wingene

Ecologisch bermbeheer

Goed beheerde wegbermen spelen een cruciale rol in het landschap: tal van insecten en dieren vinden er voedsel en een schuilplaats, ze vermijden uitspoeling van vruchtbare bomen en overlast door modder op de weg. We vinden het als gemeente belangrijk dat de regels over het beheer van bermen strikt nageleefd worden.

Gemeentelijk bermbeheerplan

In toepassing van het Vlaams Bermbesluit (1984) mogen wegbermen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het maaisel moet verwijderd worden binnen de tien dagen na het maaien.
Afwijkingen op het bermbesluit zijn enkel mogelijk als de gemeente beschikt over een bermbeheerplan. Alleen al vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid is een beheerplan een meerwaarde. Zo wordt het mogelijk om hoge ruige wegbermen voor 15 juni te maaien. Anderzijds worden ecologisch waardevolle bermen na de wettelijke maaidata of uitzonderlijk slechts 1 keer gemaaid, waardoor een soortenrijkere en bloemenrijkere berm tot stand kan komen. Het gemeentelijk bermbeheerplan werd op 30 maart 2023 goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos en geldt tot en met 15 september 2029. Dit impliceert dat voortaan niet alle bermen op het zelfde moment gemaaid worden.

Wie niet horen wil ...

Volgens het politiereglement moeten gebruikers van percelen langs landelijke wegen waar geen grachten voorkomen, minstens een grasstrook van 1,25 meter breedte laten groeien. Deze strook mag niet gesproeid of ingeploegd worden. Helaas stellen we als gemeente regelmatig inbreuken vast op deze wetgeving. Wie de regels overtreedt, zal geverbaliseerd worden met schadevordering en heraanleg van baangrachten als gevolg.

Herstel van bermen en voorkomen van ‘slechte’ onkruiden

Het is aangewezen om bermen opnieuw in te zaaien op plaatsen waar verstoring plaatsvond. Hiervoor gebruik je best Italiaans raaigras. Deze soort vormt vrij snel een dichte graszode die het risico op probleemonkruiden sterk verkleint. In tegenstelling tot Engels raaigras zorgt Italiaans raaigras ervoor dat de berm in de volgende jaren kan evolueren naar een meer natuurlijke berm, waar meerjarige bermkruiden (deze vormen in tegenstelling met agressieve onkruiden geen bedreiging voor nabijgelegen percelen) zich kunnen vestigen.

Door bermen op een goede manier te beheren, jaarlijks te maaien en het maaisel af te voeren, neemt de voedselrijkdom verder af. Ook dit proces remt de agressieve onkruiden af. Omwille van deze reden voert de gemeente het maaisel van alle wegbermen systematisch af.