Gemeente Wingene

Ecologisch bermbeheer

Goed beheerde wegbermen spelen een cruciale rol in het landschap: tal van insecten en dieren vinden er voedsel en een schuilplaats, ze vermijden uitspoeling van vruchtbare bomen en overlast door modder op de weg. We vinden het als gemeente belangrijk dat de regels over het beheer van bermen strikt nageleefd worden.

Respecteer de regels over het beheer van wegbermen

Volgens het politiereglement moeten gebruikers van percelen langs landelijke wegen waar geen grachten voorkomen, minstens een grasstrook van 1,25 meter breedte laten groeien. Deze strook mag niet gesproeid of ingeploegd worden. Helaas stellen we als gemeente regelmatig inbreuken vast op deze wetgeving. Wie de regels overtreedt, zal geverbaliseerd worden met schadevordering en heraanleg van baangrachten als gevolg.

Herstel van bermen en voorkomen van ‘slechte’ onkruiden

Het is aangewezen om bermen opnieuw in te zaaien op plaatsen waar verstoring plaatsvond. Hiervoor gebruik je best Italiaans raaigras. Deze soort vormt vrij snel een dichte graszode die het risico op probleemonkruiden sterk verkleint. In tegenstelling tot Engels raaigras zorgt Italiaans raaigras ervoor dat de berm in de volgende jaren kan evolueren naar een meer natuurlijke berm, waar meerjarige bermkruiden (deze vormen in tegenstelling met agressieve onkruiden geen bedreiging voor nabijgelegen percelen) zich kunnen vestigen.

Door bermen op een goede manier te beheren, jaarlijks te maaien en het maaisel af te voeren, neemt de voedselrijkdom verder af. Ook dit proces remt de agressieve onkruiden af. Omwille van deze reden voert de gemeente het maaisel van alle wegbermen systematisch af.