Gemeente Wingene

Fietspadenproject Beernemsteenweg

In navolging van de huidige werken in de Beernemsteenweg hoopt het Agentschap Wegen en Verkeer in de loop van 2021 te starten aan de tweede fase van de aanleg van het dubbelrichtingsfietspad langs de N370 tussen Wingene en Beernem. Met de aanleg van het ontbrekende stuk tussen de Blauwhuisstraat in Wildenburg en de Torenweg (Aanwijs) wordt het centrum van onze gemeente eindelijk ook voor fietsers verbonden met de kern van Beernem.

Gelijktijdig met de aanleg van het fietspad wordt de verharding van de gewestweg heraangelegd. Naast het nieuwe dubbelrichtingsfietspad worden stukken nieuwe grachten ter hoogte van de Reigerlostraat aangelegd en waar nodig hersteld. Ter hoogte van parking Aanwijs wordt een middenberm aangelegd om de oversteekbaarheid voor recreanten te verbeteren en de onthaalparking Aanwijs te ontsluiten. De ontwerpplannen hiervoor werden opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij. De uitvoering wordt meegenomen in het dossier van het Agentschap Wegen en Verkeer om de hinder voor de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Natuurcompensatie

Het fietspad zal aan de kant van de vagevuurbossen liggen. Om ervoor te zorgen dat fietsers veilig kunnen rijden, is het nodig om een bosstrook van maximaal vijf meter breed uit te graven. Om dit te compenseren, worden de volgende maatregelen genomen:

  • Compenserende natuurinrichting op een graslandperceel langs de Vagevuurstraat. Een deel van het perceel werd afgegraven voor de aanleg van een ven en de ontwikkeling van een schraal grasland. Een ingebuisd bovenloopje van de Blauwhuisbeek werd terug opengelegd. De bebossing met loofhout (1,1 ha) en het herstel van een eikendreef volgen.
  • Op grondgebied Beernem, waar de gewestweg aan weerszijden het bos doorsnijdt, worden twee wildkokers aangelegd onder de N370. Op die manier kan klein wild veilig de gewestweg kruisen.
  • Er komt ook een eekhoornbrug. Hierbij wordt een touw over de weg gespannen tussen twee bomen, zodat kleine eekhoorns de gewestweg kunnen kruisen.
  • Langs het wegvak komt geen nieuwe verlichting om de fauna in het bos niet extra te verstoren. Als bestaande verlichting vervangen wordt, zal dit een vleermuisvriendelijke verlichting zijn.
  • Er worden nieuwe struiken aangeplant in de eerste meters naast het nieuwe fietspad.

De Vlaamse regering heeft de omgevingsvergunning intussen goedgekeurd, maar de startdatum van de werken en de impact op het verkeer is momenteel nog niet gekend. We houden je daarover op de hoogte!