Gemeente Wingene

Gemeenteraad

De Wingense gemeenteraad bestaat uit 23 gemeenteraadsleden die om de zes jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van Wingene. Op donderdag 3 januari 2019 werd de gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024 geïnstalleerd. De 23 stemgerechtigde zetels in de Wingense gemeenteraad zijn als volgt verdeeld: de fractie CD&V telt 17 zetels, Burgerbelangen 4 en N-VA 2 zetels. De raad stelde begin 2021 voormalig burgemeester Hendrik Verkest aan als voorzitter. 

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, namelijk wat niet specifiek werd opgedragen aan andere overheden.. De bevoegdheden van de gemeenteraad zijn decretaal bepaald (decreet lokaal bestuur van 22 december 2017). Maandelijks vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn in regel openbaar, behalve als het bv. aangelegenheden betreft die de persoonlijke levenssfeer raken. Deze worden in besloten zitting behandeld.

Samenstelling