Gemeente Wingene

Hemelwater- en droogteplan

De gemeenteraad van 25 september 2023 keurde het lokaal hemelwater- en droogteplan goed.

Wat?

Het hemelwater- en droogteplan is een langetermijnvisie op het watersysteem van de gemeente Wingene. Het geeft de richting aan om op een duurzame en (klimaat)robuuste manier om te gaan met het hemelwater, zowel op publiek als op privaat domein. Het plan heeft als hoofddoelen om de impact van zware regenval tot een minimum te beperken en tegelijkertijd initiatieven te formuleren om het regenwater optimaal te hergebruiken en te infiltreren.

Het hemelwaterplan is een lijvig document dat in bijlage ontsloten is. Het plan is het resultaat van een samenwerking tussen de dienstverlener RioPact, de verschillende waterbeheerders en de dienst Publiek Domein.

De niet-technische samenvatting van het plan geeft een korte inhoud van het volledig plan.

Knelpunten?

Wateroverlast is vooral langs de grotere waterlopen een gekend knelpunt. De vaak voorkomende lemige zandbodem is gevoelig aan droogte.

De zuiveringsinstallatie in Wingene kampt met een zeer diffuse verdunningsproblematiek. Daarnaast zijn er op het rioleringsstelsel in Wingene negen overstorten die frequent werken en een probleem vormen voor de waterlopen waarin ze verontreinigd water storten bij regenweer.

Visie?

De visie is gebaseerd op twee algemene principes: de code van goede praktijk (scheiden van afval en hemelwater) en de ladder van Lansink.

Op basis van deze principes werd het grondgebied van Wingene verdeeld in verschillende deelzones waar telkens de opportuniteiten op kaart geplaatst zijn.

Uit deze opportuniteiten werden tot slot verschillende concrete acties opgesomd en in bijlage bij het plan toegevoegd.

Vervolg?

Het hemelwater- en droogteplan is geen statisch document. Het is de bedoeling om het globaal hemelwater- en droogteplan na 6 jaar te herzien. In het plan zelf is alvast de jaarlijkse evaluatie van verschillende onderdelen voorzien.

De verschillende acties in het plan zijn een leidraad waar, met de kennis van vandaag, een prioriteit is toegekend. De uitrol (of verderzetting van) zal stelselmatig gebeuren.