Gemeente Wingene

Nieuwe aanpak voor onderhoud van gemeentelijke baangrachten

Vanaf dit najaar start de gemeente met een nieuwe aanpak voor het onderhoud van baangrachten. “Voortaan worden alle grachten om de drie jaar geruimd of uitgemaaid”, zegt schepen van Landbouw en Openbare Werken Hedwig Kerckhove.

Sinds het begin van de metingen in 1833 is een langzame, maar duidelijke toename te zien van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. Dit komt door nattere winters met meer natte dagen. In de zomer neemt de neerslag niet toe, maar kennen we regelmatiger intense zomeronweders. “Het belang van grachten, als natuurlijke afvoer- en infiltratiesystemen van regenwater neemt toe”, aldus schepen Hedwig Kerckhove. “Een goed onderhoud van beken, baangrachten en binnengrachten is hierbij cruciaal.” De provincie staat in voor het onderhoud van de beken, de gemeente voert het onderhoud aan baangrachten uit. “Voor dit grachtenonderhoud is de gemeente opgedeeld in drie geografische zones. Dit najaar komt de zone ten wensten van de N50 aan bod.”

Aparte aanpak per type baangracht

Indien een gracht paalt aan een erf of tuinperceel, dan wordt het slib door de gemeente weggevoerd. Bij onbeteeld akkerland wordt het ruimingsslib met de kraan uit de aanpalende gracht op het akkerland gedeponeerd en dit zover als de kraan reiken kan. Bij beteelde akkers, inclusief weiland, komt het ruimingsslib zo dicht mogelijk tegen de berm. Schepen Hedwig Kerckhove: “Nieuw is dat landbouwers die niet wensen dat het slib ter plaatse wordt gedeponeerd, voortaan de mogelijkheid krijgen om zelf het slib te vervoeren. Dit kan op eigen percelen of naar een gemeentelijk depot.”

Alle landbouwers werden intussen op de hoogte gebracht van het nieuwe onderhoudssysteem. Voor de onderhoudsbeurt van dit najaar kunnen zij tot 5 november aangeven of ze zelf het slib gaan vervoeren. Dit kan digitaal via deze pagina of door dit persoonlijk te melden in het gemeentehuis aan het loket bij de Afdeling Ruimte.

Onderhoudsplicht bij binnengrachten voor landbouwers én andere inwoners

Om wateroverlast te vermijden is het uiteraard van belang dat niet alleen beken en baangrachten, maar ook private binnengrachten goed onderhouden worden. “Deze verplichting is trouwens wettelijk vastgelegd in het Veldwetboek en het Burgerlijk Wetboek en geldt zowel voor landbouwers als voor alle andere inwoners”, aldus schepen Hedwig Kerckhove. “Wanneer waterschade ontstaat bij derden omdat jouw private (deel)grachten niet goed onderhouden worden, ben je burgerlijk aansprakelijk.

Wie private grachten laat ruimen, kan bovendien genieten van een gemeentelijke tussenkomst van 50% van de bewezen kosten. We hopen dat deze subsidieregeling in combinatie met de nieuwe zonale aanpak voor het grachtenonderhoud een extra stimulans is om gelijktijdig gevolg te geven aan het verplichte particuliere onderhoud van binnengrachten.”

Gepubliceerd op  vr 30 okt 2020