Gemeente Wingene

Onderhoud gemeentelijke baangrachten weldra van start

Voor het onderhoud van de baangrachten is de gemeente opgedeeld in drie geografische zones. Elke zone komt om de drie jaar aan bod. Dit najaar is de zone ten westen van de N50 aan de beurt. De werken starten begin november.

Sinds het begin van de metingen in 1833 is een langzame, maar duidelijke toename te zien van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag. Dit komt door nattere winters met meer natte dagen. In de zomer neemt de neerslag niet toe, maar kennen we regelmatiger intense zomeronweders. Het belang van grachten, als natuurlijke afvoer- en infiltratiesystemen van regenwater neemt toe. Een goed onderhoud van beken, baangrachten en binnengrachten is hierbij cruciaal. De provincie staat in voor het onderhoud van de beken, de gemeente voert het onderhoud aan baangrachten uit.

Aparte aanpak per type baangracht

Indien een gracht paalt aan een erf of tuinperceel, dan wordt het slib door de gemeente weggevoerd. Bij onbeteeld akkerland wordt het ruimingsslib met de kraan uit de aanpalende gracht op het akkerland gedeponeerd en dit zover als de kraan reiken kan. Bij beteelde akkers, inclusief weiland, komt het ruimingsslib zo dicht mogelijk tegen de berm. Wie niet wenst dat het slib ter plaatse wordt gedeponeerd, heeft de mogelijkheid om zelf het slib te vervoeren. Dit kan op eigen percelen of naar een gemeentelijk depot. Klik hier voor meer info.

Voor de onderhoudsbeurt van dit najaar kunnen gebruikers van akkerland of weiland aangeven of ze zelf het slib gaan vervoeren. Dit kan digitaal via deze pagina of door dit persoonlijk te melden aan het Onthaal in het gemeentehuis.

Onderhoudsplicht bij binnengrachten voor landbouwers én andere inwoners

Om wateroverlast te vermijden is het uiteraard van belang dat niet alleen beken en baangrachten, maar ook private binnengrachten goed onderhouden worden. Deze verplichting is trouwens wettelijk vastgelegd in het Veldwetboek en het Burgerlijk Wetboek en geldt zowel voor landbouwers als voor alle andere inwoners. Wanneer waterschade ontstaat bij derden omdat jouw private (deel)grachten niet goed onderhouden worden, ben je burgerlijk aansprakelijk.

Wie private grachten laat ruimen, kan genieten van een gemeentelijke onderhoudstoelage.

Subsidie voor (her)aanleg grachten

Wie bij een private gracht minstens 5 meter inbuizing verwijdert en opnieuw een open gracht aanlegt kan hiervoor subsidie ontvangen. De aanvrager staat na het ontvangen van de subsidie in voor het beheer dat gericht is op vrijwaring, onderhoud en instandhouding van de uitgevoerde werken.

Er kan geen subsidie ontvangen worden als de aanleg van de gracht wordt opgelegd, bijvoorbeeld via een omgevingsvergunning of via de rechtbank.

Het weghalen van een inbuizing uit een baangracht of het aanleggen van een nieuwe baangracht wordt op verzoek van de aanpalende grondgebruiker kosteloos uitgevoerd door de gemeente, mits dit niet wordt opgelegd, bijvoorbeeld via een omgevingsvergunning of via de rechtbank.

Meer info vind je hier.

Gepubliceerd op  ma 30 okt 2023