Gemeente Wingene

Ongewenst gedrag

Inleiding

Kinderen zoeken wel eens grenzen op. Dat is een normaal gegeven en hoort bij het opgroeien. Zeker tijdens het spelen kunnen regels al eens overtreden worden en kan er al eens kattenkwaad uitgehaald worden. Grenzen opzoeken hoort dan ook bij het speelplein.

Als vakantiewerking zijn we hiervan bewust en trekken we volop de kaart van een preventieve en herstelgerichte houding. Het is echter ook onze plicht om grenzen te bewaken. Dit zorgt voor een vlotte en aangename sfeer voor zowel kind als animator. 

Grensoverschrijdend gedrag

Om bovenstaande redenen werd een stappenplan opgemaakt. Dit stappenplan beschrijft het
achterliggend proces die gevolgd wordt bij kinderen die de fysieke integriteit van een ander aantasten of de vakantiewerking verstoren door opstandig, prikkelbaar of antisociaal gedrag, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.

Dit kan gaan over herhaaldelijk en bewust de animatoren uitdagen, niet luisteren, tegenwerken,
verbaal of fysiek geweld stellen tegenover kinderen of animatoren, pestgedrag, discriminatie, het vernielen van materiaal etc. Deze opsomming is niet limitatief maar geeft een richtkader wat onder antisociaal of opstandig gedrag kan vallen.

Bij heel uitzonderlijke situaties kan het stappenplan over geslagen worden, waarbij een onmiddellijke schorsing kan volgen. Dit kan evenwel enkel met goedkeuring van de algemeen directeur.


Gedragingen zijn hierbij van die orde dat een onmiddellijke schorsing gerechtvaardigd is omdat de aanwezigheid van het kind niet als veilig wordt ervaren door andere kinderen of de animatoren.

Voorbeelden hiervan kunnen zijn: bepaalde vormen van fysiek geweld, intimidatie, vandalisme,
diefstal, seksueel ongepast gedrag.

Het stappensysteem

Het drie-stappensysteem is als volgt opgebouwd:

Eerste stap

Er volgt een mondelinge waarschuwing via (hoofd)animator aan ouders en kind waarbij het gedrag van het kind wordt besproken.

Tweede stap

Er volgt een gesprek met hoofdanimator, de coördinator van de vakantiewerking, ouders en kind. Het gedrag van het kind wordt besproken en het stappenplan wordt toegelicht. De ouders krijgen een document waarbij de procedure wordt toegelicht. Dit telt als laatste waarschuwing en geeft een duidelijk signaal richting ouders en kind dat het gedrag niet getolereerd wordt.

Derde stap

Er volgt een gesprek met hoofdanimator, de coördinator van de vakantiewerking, de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang Ferm, ouders en kind. Uit dit gesprek volgt een time-out of een schorsing. De ouders krijgen een document waarbij de procedure wordt toegelicht.

Scenario time-out

We werken hiervoor samen met de buitenschoolse kinderopvang
Ferm, waarbij we het voorstel doen dat het kind een tijdelijke periode in de
buitenschoolse kinderopvang wordt opgevangen. Dit laat toe de situatie voor zowel
kind als animatoren te de-escaleren, zodat een herstelgesprek kan volgen. Ouders die
geen gebruik willen maken van dit voorstel, worden doorverwezen naar het privéaanbod.

Scenario schorsing

Wanneer het gedrag dermate is dat het kind niet kan opgevangen
worden op de buitenschoolse kinderopvang Ferm, wordt het kind voor een bepaalde
duur of voor de volledige zomervakantie geschorst van het vakantieaanbod.

Vierde stap

Er volgt een herstel- en evaluatiegesprek met de coördinator van de
vakantiewerking, hoofdanimator, ouders en kind. Er worden samen afspraken gemaakt zodat
het kind kan terugkeren naar de werking. Indien deze afspraken niet nageleefd worden, kan
onmiddellijk overgegaan worden tot definitieve schorsing.

Preventief


Als werking willen we in de eerste plaats inzetten op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Dit doen we door een transparant en duidelijk reglement te communiceren waarbij ook dit stappenplan toe behoort. Bij de start van de speelpleinwerking worden de regels van de werking toegelicht en deze worden ook hernomen wanneer nodig.

We streven naar een goed contact met de kinderen in een relaxte sfeer zodat wederzijds respect en laagdrempelige communicatie voorop staat. Spelen staat op onze speelpleinwerking op de eerste plaats zodat kinderen de tijd van hun leven kunnen beleven.

Zijn er zaken waar we als werking op de hoogte van moeten zijn? Heeft jouw kind behoefte aan extra noden of begeleiding? Laat het ons weten! Dit is zeer belangrijk om preventief te kunnen werken en een goede sfeer te creëren voor zowel kind als werking. Ons contacteren kan via
vrijetijdspunt@wingene.be.