Gemeente Wingene

Openbaarheid van bestuur

Als burger kan je bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

Actieve openbaarheid van bestuur:

De gemeente neemt zelf initiatieven om de burger te informeren (via het infomagazine, brochures, website...).

Verschillende documenten kan je ook raadplegen op deze website: de agenda en de verslagen van de gemeente- en OCMW-raad en het college van burgemeester en schepenen, besluiten van de burgemeester, het budget en de meerjarenplanning van de gemeente…

Passieve openbaarheid van bestuur:

Bij passieve openbaarheid van bestuur kan een document, na een schriftelijke aanvraag, openbaar gemaakt worden. Iedere burger kan documenten opvragen, inkijken, een kopie krijgen of meer uitleg vragen bij de inhoud van het document. 

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten.

Procedure 

Hoe dien je een aanvraag in? 

Je dient je aanvraag schriftelijk in:

  • Via het online aanvraagformulier (je kan dit bovenaan deze pagina terugvinden)
  • Via een e-mail naar de algemeen directeur
  • Via een (aangetekende) brief 

Welke gegevens moet je vermelden? 

  • Je naam en adres
  • Over welke documenten gaat het? 
  • Wil je het document inkijken, wil je er uitleg bij krijgen of wil je een afschrift? 
  • Indien je een afschrift wenst, vermeld dan ook in welke vorm (online, op papier...).
  • Gaat het over informatie van persoonlijke aard? Voeg dan ook je motivering/belang toe. 

Hoe verloopt de behandeling van je aanvraag? 

Na ontvangst registreren en beantwoorden we je aanvraag binnen een termijn van 20 dagen. Deze termijn kan, wanneer er meer tijd nodig is om de informatie verzamelen, verlengd worden tot maximum 40 dagen. We brengen je in dit geval op de hoogte.

Als jouw aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inkijken of wordt het afschrift bezorgd. Indien je graag nog wat meer uitleg krijgt, dan kan je een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt. 

In specifieke gevallen voorziet de regelgeving dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt de aanvrager hierover schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Beroep

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing dan kan je binnen de termijn van 30 kalenderdagen na het versturen van de beslissing beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur. 

Vergoeding

Als je een afschrift vraagt, dan kan het dat je een kleine bijdrage moet betalen. 

Regelgeving

 Bestuursdecreet van 7 december 2018

Meer informatie?

Meer informatie kan je vinden op de website openbaarheid van bestuur Vlaanderen.