Gemeente Wingene

Ophogen van akker- en weilanden

Als gemeente merken we dat landbouwers steeds vaker worden aangesproken door aannemers van grote infrastructuurwerken die op zoek zijn naar goedkope berging van grondoverschotten. Maar aan het ophogen van akker- en weilanden is vergunningsplichtig en er zijn een aantal voorwaarden verbonden. Dus: bezint eer ge begint!

Voorwaarden

Wat kan?

Reliëfwijzigingen die leiden tot een verbeterde opbrengst blijven mogelijk, maar zijn altijd gebonden aan strenge voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden op een rijtje:

  • De aanvrager is een land- of tuinbouwer.
  • De reliëfwijziging is noodzakelijk of verantwoord vanuit landbouwkundig oogpunt.
  • Volgende zaken worden vermeld op de aanvraag: oppervlakte van het gebied, volume in kubieke meter aan te brengen of af te graven grond.
  • Volgende zaken worden toegevoegd bij het aanvraagdossier: duidelijke plannen en profielen. Opgelet! De op schaal weergegeven lengte- en dwarsprofielen lopen ook nog minstens twintig meter door op de delen die niet verhoogd worden.
  • Uit de aanvraag blijkt dat de geplande ophoging geen negatieve impact zal hebben op de aanpalende percelen van derden.
  • De aanvraag strookt met de principes van het integraal waterbeleid en vormt geen obstakel voor een normale waterinfiltratie en afwatering.

Wat kan niet?

Aanvragen van ophogingen in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied maken geen enkele kans, tenzij er plaatselijk een compenserende buffering (met een minimumcapaciteit van 410 m³/ha) met vertraagde afvoer wordt voorzien. Nagaan of jouw perceel in overstromingsgevoelig gebied ligt, kan op de website van Geopunt. In functie van de waterhuishouding kan ook in niet overstromingsgevoelig gebied een buffer opgelegd worden.

Vergunningsplicht

Voor het ophogen van akker- of weilanden heb je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig. 

Meer info over de omgevingsvergunning vind je hier.

Geen vergunning op zak?

Voer nooit werken uit zonder vergunning! Bij klacht of vaststelling wordt er geverbaliseerd en moet je het akker- of weiland in oorspronkelijke staat herstellen.

Vergunning op zak?

Binnen de zestig dagen na uitvoering van de werken bezorg je een verklaring van een beëdigd landmeter aan de Dienst Omgeving, met een attest dat de uitgevoerde ophoging volledig strookt met de vergunde terreinprofielen. In overstromingsgevoelig gebied krijg je krijg ook een waarborg opgelegd van 10.000 euro.