Gemeente Wingene

Vergunning uitbaten verhuurdienst voertuigen met bestuurder

U hebt een exploitatievergunning van de gemeente nodig voor het verhuren van een voertuig met bestuurder wanneer:

 • het gaat om vervoer van personen tegen betaling
 • waarbij het niet om geregeld vervoer gaat of geen taxidienst is
 • in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen.

Om de kwaliteit van het vervoer hoog te houden, moeten alle uitbaters van verhuurdiensten over een vergunning beschikken. Voorbeelden van dergelijke verhuurdiensten zijn: voertuigen die gebruikt worden als ceremoniewagen, bedrijven die contracten hebben met reisbureaus...

Voorwaarden

Wanneer u een vergunning voor het uitbaten van een verhuurdienst wilt verkrijgen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Het voertuig moet het comfort en de accessoires bieden die uw klanten nodig hebben.
 • Het voertuig moet periodiek gecontroleerd worden om na te gaan of het nog voldoet aan alle exploitatievoorwaarden.
 • Elke verhuring geeft aanleiding tot een inschrijving in een register. Dit register wordt bijgehouden op de zetel van de onderneming en vermeldt de datum, het uur, het precieze voorwerp en de prijs van het verhuurcontract.
 • Het voertuig mag slechts ter beschikking gesteld worden van een welbepaalde natuurlijke of rechtspersoon conform een schriftelijke overeenkomst (zie modelovereenkomst voor verhuurdiensten voertuigen met bestuurder).
 • Het voertuig mag zich niet op de openbare weg begeven en niet stilstaan op de weg als het vooraf niet op de zetel van de onderneming verhuurd is.
 • Het huurcontract slaat enkel op het voertuig en niet op de zitplaatsen ervan.
 • De voertuigen moeten voorzien zijn van een herkenningsteken. Dit herkenningsteken wordt afgeleverd door de gemeente. Kentekens die kenmerkend zijn voor taxi's of die hieraan herinneren, mogen noch in noch op het voertuig aangebracht worden.
 • De exploitanten mogen geen reclame maken onder de benaming 'taxi' of onder een motto waarin een associatie bestaat met het woord.

De vergunning wordt slechts afgegeven aan een natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar is van het voertuig, er de beschikking over heeft door een contract van aankoop op afbetaling of door een leasingovereenkomst. De vergunning is persoonlijk en onoverdraagbaar.

Procedure

Exploitanten en kandidaat-exploitanten moeten hun vergunning aanvragen bij de dienst mobiliteit. U moet hiervoor de nodige documenten voorleggen. Het college van burgemeester en schepenen controleert de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en de solvabiliteit van de aanvrager en keurt de aanvraag al dan niet goed.

Na goedkeuring worden de vergunning en herkenningstekens opgestuurd samen met factuur. De vergunning wordt verleend voor een periode van vijf jaar, maar is hernieuwbaar. Na betaling van belasting mag u de herkenningstekens in het voertuig plaatsen. 

Indien de aanvraag niet werd goedgekeurd, moet het college de weigering motiveren.

Prijs

De vergunning voor het exploiteren van een dienst voor verhuur van voertuigen met bestuurder is onderhevig aan een belasting, opgelegd door het decreet.

Regelgeving

 • Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg (B.S. 21 augustus 2001)
 • Besluit van 18 juli 2003 van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (B.S. 19 september 2003)