Gemeente Wingene

Tegemoetkoming in de huurprijs - huursubsidie

Als u een bescheiden inkomen hebt en van een slechte, onaangepaste woning naar een goede, aangepaste woning verhuist, die u huurt op de private huurmarkt of bij een sociaal verhuurkantoor (SVK), dan kunt u een tegemoetkoming in de huurprijs of huursubsidie krijgen. U komt alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist.

Verhuist u naar een sociale woning die u huurt van een sociaal verhuurkantoor, gemeente of OCMW, dan komt u niet in aanmerking voor de huursubsidie.

De huursubsidie bestaat uit twee delen:

 • een éénmalige installatiepremie (verhuispremie)
 • en een maandelijkse huursubsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Inkomen

Uw belastbaar gezinsinkomen van drie jaar voor de aanvraag mag niet meer bedragen dan 17.230 euro. Per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), mag u dit bedrag verhogen met 1.540 euro.

Eigendom

U mag in de voorbije drie jaar (tien jaar als uw woning niet meer aangepast was) geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik gehad. Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

 • de woning is gesloopt of onteigend of wordt binnenkort gesloopt of onteigend, of u kunt door een wettelijke regeling of rechterlijke beslissing niet meer over de woning beschikken
 • u verhuist omdat de woning onbewoonbaar, ongeschikt of te klein is, en u hebt ze ten laatste op de aanvraagdatum verkocht, weggeschonken of een nieuwe bestemming gegeven.

Woning die u verlaat

 • De woning die u verlaat moet in het Vlaamse Gewest liggen en is na onderzoek onbewoonbaar, ongeschikt of te klein bevonden voor het aantal bewoners. Als de woning te klein is moet u de woning ook al minimum 1 jaar huren of
 • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen-Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld of

 • de woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 uw hoofdverblijfplaats, of

 • de woning is gesloopt of

 • u of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicapt, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van deze bewoner.

Let op: als u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of als u dakloos was en van het OCMW een installatiepremie ontving, dan gelden er geen voorwaarden voor de woning die u verlaat.

Nieuwe woning

 • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
 • De woning mag geen kamer of een sociale huurwoning zijn die u huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm), gemeente of OCMW (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn)
 • De woning mag geen manifeste gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen.
 • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden.
 • Als u of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.
 • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) mag niet hoger zijn dan 580 euro. Daar mag u 72,50 euro bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap) tot maximum vier personen.

Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Als u de huursubsidie aanvraagt, moet u zich verplicht ook inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij een sociale huisvestingsmaatschappij (shm) die werkzaam is in de gemeente waar u woont. Dit moet ten laatste zes maanden na de aanvraag voor een huursubsidie of na de aanvang van uw huurcontract, in het geval dat u de huursubsidie voor de start van uw huurcontract hebt aangevraagd.

Uitzondering: enkel als u of een inwonend gezinslid ouder is dan 65 jaar of een handicap heeft, moet u zich niet inschrijven bij een sociaal shm.

De volledige voorwaarden voor de huursubsidie leest u op de website van Wonen-Vlaanderen.

Procedure

Vraag de huursubsidie aan met

U kunt de huursubsidie ten vroegste negen maanden voor de start van het huurcontract en ten laatste negen maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

Binnen de maand na uw aanvraag krijgt u bericht of uw dossier volledig is. Als er nog documenten ontbreken worden die opgevraagd. Zodra uw dossier volledig is, ontvangt u binnen de drie maanden een beslissing.

U ontvangt de huursubsidie maximaal negen jaar en zolang u op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een shm en u werkzaam bent in de gemeente waar u woont.
Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur en moeten niet ingeschreven zijn bij een sociaal verhuurkantoor.

De huursubsidie wordt ook stopgezet als u verhuist naar een sociale woning of als u een huurpremie ontvangt. U kunt nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen.

Als u verhuist moet u dit onmiddellijk melden aan Wonen Vlaanderen.

Prijs

De huursubsidie bestaat uit twee delen:

 • De éénmalige installatiepremie: deze bedraagt drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie. Uitzondering: daklozen die al een installatiepremie kregen van het OCMW, kunnen deze installatiepremie niet meer krijgen.
   
 • De maandelijkse huursubsidie bedraagt 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van 123,64 euro. Daarbij komt nog 20,61 euro per persoon ten laste. 

De eerste uitbetaling gebeurt binnen de vier maanden na de goedkeuring van uw dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald.

Let op: Voor wie een huursubsidie aanvroeg vóór 1 mei 2014 geldt een andere berekeningswijze.