Gemeente Wingene

Verwarmingstoelage Vlaams stookoliefonds

Om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten werden een aantal maatregelen genomen, zoals de verwarmingstoelage. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een financiële tegemoetkoming krijgen voor de aankoop van huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.

Voor wie?

Categorie 1: personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming

 • weduwe of weduwnaar, invalide, gepensioneerde, wees
 • kind met een handicap met een verhoogde kinderbijslag
 • langdurig werkloze (sinds meer dan een jaar) ouder dan 50 jaar
 • gerechtigde op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO of GIB)
 • gerechtigde op een inkomensvervangende uitkering voor personen met een handicap
 • leefloongerechtigde
 • gerechtigde op financiële maatschappelijke hulp equivalent aan het leefloon

EN het inkomen van uw huishouden is lager of gelijk aan de voor de categorie 2 vastgestelde grenzen.

Categorie 2: gezinnen met een laag inkomen

Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van uw huishouden1 is lager of gelijk aan 17 649,88 euro verhoogd met 3 267,47 euro per persoon ten laste2.

Categorie 3: personen met schuldenoverlast

U geniet een collectieve schuldenregeling OF een schuldbemiddeling EN bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen.


1 Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen, met uitzondering van het goed waarin u woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.

2 Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan 3 120 euro.

Voorwaarden

1. U gebruikt één van de volgende brandstoffen om uw woning te verwarmen:

 • huisbrandolie
 • verwarmingspetroleum (type c)
 • bulkpropaangas

 Niet voor:

 • aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet
 • propaangas en butaangas in gasflessen

2. Aanvraag binnen 60 dagen na levering

3. Behoren tot één van de drie categoriën

Procedure

Denkt u recht te hebben op een verwarmingstoelage? Kom dan langs in het sociaal huis op één van de volgende momenten:

 • woensdag van 8.30 - 12.00 u.
  Gemeentehuis Wingene - loket sociaal huis
  Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene
  sdf
 • donderdag van 13.30 - 15.00 u.
  sociaal huis
  Marktplein 5, 8750 Zwevezele

Wat meebrengen

 • identiteitskaart van de persoon wiens naam op de factuur staat
 • leveringsfactuur
 • rekeningnummer
 • voor categorie drie: een kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar