Gemeente Wingene

Gemeentelijke toelage thuiszorg gehandicapten

De gemeente kent een waarderingstoelage toe aan de personen die thuis instaan voor de verzorging van een inwonende hulpbehoevende gehandicapte persoon vanaf 25 jaar.

Voorwaarden

Voorwaarden zorgbehoevende

 1. Op datum van de aanvraag minstens 25 jaar oud zijn.
 2. Volgens de bevolkingsregisters ingeschreven zijn in de gemeente Wingene.
 3. Een handicap van minstens 66 procent kunnen bewijzen met een attest van de dienst voor tegemoetkoming aan mindervaliden of van een kinderbijslagfonds.
 4. Werkelijk zorgbehoevend zijn. De zorgbehoevende geniet van mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering

Voorwaarden mantelzorger

 1. Op datum van de aanvraag minstens drie maanden in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn in de gemeente Wingene.
 2. Effectief zorgen voor de zorgbehoevende.

Procedure

 • De aanvraag gebeurt door middel van het aanvraagformulier (zie hierboven bij E-loket) dat gedateerd en ondertekend is door de aanvrager samen met de nodige attesten.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist op basis van de ingediende bewijsstukken.
 • Jaarlijks dient u de aanvraag te vernieuwen met een verklaring van de zorgenverstrekker en recente attesten waaruit blijkt dat de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden.

Prijs

De toelage bedraagt € 12,50 per maand. In geval de zorgbehoevende een maand of meer niet bij de zorgverstrekker verblijft, dan wordt de maandelijkse toelage niet uitbetaald.

 • De toelage wordt toegekend na een wachttijd van drie maanden die ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de datum van aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt jaarlijks na verlopen termijn.
 • De aanvrager meldt elke wijziging die een invloed kan hebben op het bedrag van de toelage.