Gemeente Wingene

Leefloon

U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Voorwaarden

Om recht te hebben op het leefloon moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw werkelijke verblijfplaats is in België.
 • U hebt de Belgische nationaliteit.
 • U bent meerderjarig of u bent door huwelijk meerderjarig verklaard, u hebt kind(eren) ten laste of u bent in verwachting.
 • U beschikt niet over voldoende inkomsten, u kunt er geen aanspraak op maken en u bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.
 • U bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid.
 • U hebt eerst uw recht op andere mogelijke sociale of persoonlijke uitkeringen gebruikt.
  Voorbeelden: uw recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage, onderhoudsgelden...

U moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Procedure

U vraagt het leefloon aan bij de sociale dienst. Hiervoor moet u alle nodige informatie geven: identiteit, het bedrag van uw inkomsten en van die van de mensen waarmee u samenwoont, samenstelling van het gezin, bezittingen...

Na onderzoek krijgt u het leefloon van het OCMW al dan niet toegekend.

Prijs

Het bedrag waarop u recht hebt, wordt bepaald op basis van uw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer u met iemand samenwoont met wie u de uitgaven voor het huishouden (huur, energie...) deelt.
 • Alleenstaande: wanneer u alleen woont.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer u minstens één minderjarig kind ten laste hebt.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe u behoort.

Regelgeving

 • Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Wat meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijzen van uw bestaansmiddelen, waaronder:
  • bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee u samenwoont