Gemeente Wingene

Socio-economische vergunning

Kleinhandelaars die een handelszaak willen starten met een netto-verkoopsoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek moeten in het bezit zijn van een socio-economische vergunning.

Een kleinhandelszaak is een bedrijf dat producten verkoopt aan de eindgebruiker. Voorbeelden zijn: supermarkten, autogarages met showroom, kledingzaken, tuincentra, doe-het-zelf-zaken. 

Procedure

De vergunning moet aangevraagd worden bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

 

Handelsvestigingen tussen 400 en 1.000 m²

Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom over de toekenning van de machtiging. De gemeente maakt wel een afschrift van het dossier en van de beslissing over aan het secretariaat van het NSECD.

De aanvraag wordt ingediend via

 • Het formulier SE1 wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid.
 • Het formulier SE2 wanneer het te vergunnen project een handelsgeheel is bestaande uit meerdere vestigingen. De totaliteit van de individuele nettoverkoopoppervlakte van de diverse eenheden bepaalt de te volgen procedure. Het aanvraagformulier wordt vergezeld van een socio-economische studie.

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd. Dit ontvangstbewijs bepaalt de start van de termijnen: de gemeente beschikt over 50 dagen om haar beslissing aan de aanvrager en aan het NSECD bekend te maken. Bij ontvangst van een “onvolledig dossier” wordt de aanvrager verzocht zijn dossier te vervolledigen. Voormelde termijn wordt geschorst tot ontvangst van de gevraagde stukken.

 

Handelsvestigingen meer dan 1.000 m²

In handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² dient het college van burgemeester en schepenen, voorafgaandelijk aan haar beslissing, het advies in te winnen van het NSECD.

De aanvraag wordt voorgaand, ingediend via

 • Het formulier SE1 wanneer het verkooppunt beschouwd wordt als een unieke eenheid.
 • Het formulier SE2 wanneer het te vergunnen project een handelsgeheel is bestaande uit meerdere vestigingen. De totaliteit van de individuele nettoverkoopoppervlakte van de diverse eenheden bepaalt de te volgen procedure. Het aanvraagformulier wordt vergezeld van een socio-economische studie.

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd. Dit ontvangstbewijs bepaalt de start van de termijnen:

 1. Binnen de vijf dagen na ontvangst maakt de gemeente een afschrift van het dossier over aan het NSECD. Is de totale netto verkoopoppervlakte meer dan 2.000 m² dan informeert de gemeente tevens de aangrenzende gemeenten.

 2. De secretaris van het NSECD beschikt vervolgens over 20 dagen om het dossier volledig te verklaren.
  • Bij een onvolledig dossier wordt de aanvrager verzocht zijn dossier te vervolledigen en wordt de gemeente hiervan in kennis gesteld. De termijnen worden geschorst voor de periode tot de ontvangst van de ontbrekende stukken.

  • Bij een volledig dossier beschikt het Comité over een termijn van 35 dagen vanaf de volledig verklaring om een advies uit te brengen over volgende criteria:
   • de ruimtelijke ligging
   • de bescherming van het stedelijk milieu
   • de consumentenbescherming
   • de naleving van de sociale en arbeidswetgeving

Het Comité kan op verzoek, de aanvrager en de gemeente horen. Wanneer de projecten meer dan 2.000 m² bedragen, wordt ook de aangrenzende gemeenten de gelegenheid geboden om te worden gehoord.

3. Na ontvangst van het advies van het NSECD beslist de gemeente binnen de 70
 dagen, na ontvangstdatum verklaring "volledig dossier", en maakt dit over aan de
 aanvrager en aan het Comité.

 

Beperkte uitbreiding of verhuis

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure. Deze procedure bestaat uit een voorafgaande verklaring gericht aan de gemeentelijke instanties van de gemeente.

Deze voorafgaande verklaring kan gebeuren via dit document "voorafgaande verklaring bij beperkte uitbreiding of verhuis".

 • De uitbreiding mag niet meer bedragen dan 20 procent van de voorheen vergunde nettoverkoopoppervlakte met een maximum van 300 m².
 • De verhuis moet plaatsvinden binnen eenzelfde gemeente en binnen een straal van 1.000 meter van de bestaande vergunde inplanting.

 

Het beroep

De aanvrager, het Comité of zeven leden van het Comité kunnen beroep aantekenen bij het Interministerieel Comité voor de Distributie. Dit moeten ze doen binnen de 20 dagen volgend op de ontvangst van de gemeentelijke beslissing.