Gemeente Wingene

Schade aan teelten

Heeft u schade aan uw land- of tuinbouwteelten door rampspoedige gebeurtenissen, zoals aanhoudende droogte of hevige neerslag, dan kan u beroep doen op de gemeentelijke schattingscommissie.

In deze commissie zetelen vertegenwoordigers van het college van burgemeester en schepenen, het ministerie van Financiën, het ministerie van Landbouw en drie expertlandbouwers uit eigen gemeente.

De processen-verbaal van vaststelling van schade aan teelten die deze schattingscommissie opmaakt, kunnen belangrijk zijn voor:

  1. fiscale maatregelen (bij forfaitaire belasting)
  2. de controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen
  3. de eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor de VLIF-dossiers
  4. eventuele tussenkomst van het Rampenfonds in geval van landbouw- of algemene ramp

In geval u teeltschade wil laten vaststellen moet een meldingsformulier samen met een kopie van de verzamelaanvraag worden ingediend.

In het kader van de eventuele erkenning van bepaalde teeltschades, ten gevolge van extreme weersomstandigheden, tot landbouw- of algemene ramp is het absoluut noodzakelijk dat u onmiddellijk (= max. 1 of 2 dagen) na storm of extreme regen de opgelopen schade meldt.

De gemelde schadegevallen worden gegroepeerd en de geteisterde percelen worden dan op een vooraf vastgelegd tijdstip bezocht door de gemeentelijke schattingscommissie.

In geval de omvang van de teistering op een bepaald perceel tijdens het plaatsbezoek moeilijk te ramen is, zal de schattingscommissie rond de oogstperiode nog een tweede vaststelling verrichten.