Gemeente Wingene

Waarom ga je stemmen op 13 oktober?

Op zondag 13 oktober worden vertegenwoordigers verkozen voor de gemeenteraad (lokale verkiezingen) en de provincieraad (provinciale verkiezingen).

Gezien de fusiecontext organiseren Wingene en Ruiselede deze verkiezingen om de leden van de bestuursorganen van de nieuwe gemeente (die ontstaat vanaf 1 januari 2025) aan te duiden. De verkiezingen van 13 oktober zijn voor beide gemeenten, juridisch gezien, buitengewone verkiezingen waarvan de datum samenvalt met de gewone gemeenteraadsverkiezingen. Toch zijn de bepalingen van de gewone verkiezingen (zoals bepaald in het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet) van toepassing. 

Op basis van de bevolkingscijfers per gemeente (situatie op 1 januari 2024) stelde de Vlaamse Regering eind april 2024 het aantal te verkiezen mandatarissen vast. Voor de nieuwe fusiegemeente Wingene bedraagt dit aantal 27 raadsleden en 5 schepenen. In de bestuursperiode 2025-2030 zal de fusiegemeente een beroep kunnen doen op 2 extra schepenen bovenop het aantal waarop de fusiegemeente in principe recht zou hebben (dus 7 in totaal). Fusiegemeenten worden in de eerste jaren na de fusie immers geconfronteerd met bestuurlijke uitdagingen van allerlei aard die een ‘gewone’ gemeente niet heeft. 

Je ontvangt in het stembureau dan ook twee stembiljetten.

De stemming is geheim maar niet verplicht

Voor de lokale en provinciale verkiezingen heb je, als je geregistreerd bent in een Belgische gemeente, de mogelijkheid om deel te nemen aan de verkiezingen zodra je 18 jaar bent op de dag van de verkiezingen. Hiermee wordt bedoeld dat je een uitnodigingsbrief ontvangt en je het stemhokje van je stembureau moet binnengaan.

Stemresultaten

Voor het eerst zullen fijnmazige stemresultaten worden gepubliceerd. De stemresultaten worden bekendgemaakt zowel op gemeentelijk niveau als op basis van herkenbare geografische deelgebieden van de gemeente. Voor Wingene-Ruiselede zin die gebieden: Ruiselede, Wingene en Zwevezele.