Gemeente Wingene

PRUP Hille Noord

De provincie West-Vlaanderen maakt, in samenwerking met de gemeente Wingene, een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op voor de ontwikkeling van het bedrijf Degroote Trucks & Trailers en directe omgeving, getiteld PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord.

Stand van zaken

Fase startnota en scopingnota

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 11/04/2019 de start- en procesnota van het PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord goedgekeurd.

Er werd een publieke raadpleging (periode van inspraak) georganiseerd over de start- en procesnota van het van 29 april tot en met 28 juni 2019. Op 21 mei 2019 werd er een infomoment georganiseerd in het gemeentehuis van Wingene. Tijdens de publieke raadpleging kon iedereen opmerkingen en suggesties formuleren.

Fase openbaar onderzoek

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 18/06/2020 het PRUP regionaal bedrijventerrein Hille Noord voorlopig vastgesteld.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 07/09/2020 tot 06/11/2020

Het dossier ligt ter inzage op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning,
lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries en op het gemeentehuis van
gemeente Wingene, tijdens de openingsuren.

Als u bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan moet u die per brief
verzenden aan de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a
provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries of
digitaal naar procoro@west-vlaanderen.be, uiterlijk op 6/11/2020.

U kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 6/11/2020 bij deze commissie of op
het gemeentehuis van gemeente Wingene.

Infomoment

Tijdens het openbaar onderzoek wordt er op dinsdag 29 september 2020 een infomoment
georganiseerd in het gemeentehuis van Wingene (Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene).

Tijdens dit infomoment kunt u individueel vragen stellen over het plan aan vertegenwoordigers van de provincie. Zij kunnen u ook meer uitleg geven over de plannen.

Om iedereen zo goed en vlot als mogelijk te helpen vragen we om in te schrijven voor dit
moment. U kunt het voorkeurstijdstip waarop u wilt langskomen doorgeven via www.west-vlaanderen.be/PRUPHilleNoord.

Meer info en documenten

Zie www.west-vlaanderen.be/PRUPHilleNoord.

Ruimtelijke Planning