Gemeente Wingene

Premie voor het maaien van randen met afvoer

Sinds 2014 moet je als landbouwer extra aandacht besteden aan het beheer van perceelsranden langs waterlopen. Voor een goed beheer van de randen kan je een aangepaste randenmaaier huren. Voor het maaien met afvoer van randen en binnengrachten kan je daarbovenop ook rekenen op een tussenkomst van de gemeente van vijftig procent van de kosten.

Hoe kan je de 1-meter teeltvrije zone goed onderhouden?

In de teeltvrije zone (dat is een strook van 1 meter breed vanaf de bovenste rand van het talud) langs waterlopen (dat zijn volgens het Mestdecreet de ingeschreven waterlopen die door de provincie worden beheerd en die ook op de perceelsaangifte met een blauwe lijn worden aangeduid) mag je geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Toezichthouders van de Mestbank volgen hier een actieve handhavingsaanpak.

Volgens het decreet Integraal Waterbeleid moet de 1-meter zone langs ‘watervoerende waterlichamen’ teelt- en bewerkingsvrij worden gehouden. Binnenkort komt er een betere afstemming tussen beide decreten waarbij de perceelsregistratie verduidelijking zal geven.

Maaien met afvoer is enige optie

Door de strengere regelgeving heerst meer dan ooit de vraag “Hoe onderhoud ik deze strook dan wel?”. Het niet onderhouden van de randen is geen optie. Hierdoor verruigen de randen en komen er onkruiden vanuit de berm op het perceel terecht. Maaien met afvoer is de enige oplossing die op termijn zorgt voor een goed ontwikkelende vegetatie zonder probleemonkruiden.

Randenmaaier

Uiteraard heeft niet iedereen een maaier die geschikt is om dergelijke werkzaamheden uit te voeren. Om deze alternatieve onderhoudsmethode te stimuleren kan je met de financiële steun van Leader, dat is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling’, de Provincie West-Vlaanderen en de betrokken gemeentebesturen Wingene, Beernem, Oostkamp en Ruiselede via Werkers een randenmaaier huren aan een voordeling tarief.

Gemeentelijke premie

Om het maaien van de 1-meter teeltvrije zone en/of gracht te stimuleren kan je in onze gemeente, maar ook in Beernem, Oostkamp en Ruiselede, als landbouwer genieten van een premie. Je kan de werken zelf uitvoeren of beroep doen op derden.

De belangrijkste krachtlijnen uit het reglement:

  • Enkel landbouwers die beschikken over een landbouwnummer en aangifte doen bij de Vlaamse Landmaatschappij komen in aanmerking.
  • Het reglement is van toepassing op alle perceelsranden langs oppervlaktewaterlichamen en binnengrachten van zowel private als baangrachten.
  • Enkel maaien met afvoer van het maaisel wordt gesubsidieerd.
  • Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 0,05 euro per lopende meter per maaibeurt van de perceelsrand of 0,10 euro per lopende meter voor het maaien van de perceelsrand en de binnengracht.
  • Randen die al onder een beheersovereenkomst van de Vlaamse Landmaatschappij zitten, komen niet in aanmerking.
  • Maximaal twee maaibeurten per jaar komen in aanmerking voor de subsidie.
  • Het jaarlijks uitkeringsbedrag per landbouwer is minimaal 25 euro en maximaal 200 euro.

Aanvragen?

Je kan de randenmaaier aanvragen via de regiocoördinator van Werkers Mathias D'Hooghe via 0473 38 48 74 of aanneming@werkers.be.

Wil je de gemeentelijke premie aanvragen? Dan vul je het aanvraagformulier (zie bovenaan deze pagina bij E-loket) in.