Gemeente Wingene

Regels per sector: horeca, (ambulante) handel, diensten

UPDATE van 10 juli

De exit-strategie is het plan van aanpak om geleidelijk aan het gewone leven te hervatten. Dat gebeurt stap voor stap onder strenge begeleiding van experts. Het overzicht van de maatregelen die op korte termijn versoepeld worden kan je hier terugvinden. 

Algemeen

Definities (art. 1)

 • Onderneming: elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft
 • Consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen.
 • Protocol: het document bepaald door de bevoegde minister in overleg met de betrokken sector dat de regels bevat die de ondernemingen en verenigingen van de bedoelde sector dienen toe te passen bij de uitoefening van hun activiteiten.

Onderscheid essentieel – niet-essentieel (art. 2 §1)

  Ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten Niet-essentiële ondernemingen en diensten
Wie/wat? Zie lijst in bijlage bij het MB

Inclusief producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en diensten

Alle andere ondernemingen en diensten
Regels van toepassing Zij passen de veiligheidsmaatregelen (art. 2 §2, zie ook hieronder) toe, om de regels van de social distancing (SD) in de mate van het mogelijke toe te passen. Zij passen de veiligheidsmaatregelen (art. 2 §2) toe, om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon

Passende veiligheidsmaatregelen (art. 2 §2 en art. 4)

 • Van toepassing op …: zie onderscheid essentieel, niet-essentieel
 • De ondernemingen, verenigingen en diensten passen deze toe, of – indien niet mogelijk – ‘een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden’.
 • Bepaald in:
  • Generieke gids FOD WASO, evt. aangevuld met richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau
  • Sectorprotocollen (of minimale regels bekendgemaakt op de website van de bevoegde overheidsdienst)
 • Bij gebrek aan protocollen, gelden volgende minimale regels:
  • Tijdig informeren van klanten en werknemers + opleiding voor werknemers
  • 1,5 meter afstand tussen elke persoon wordt gegarandeerd
  • Mondmaskers zijn verplicht:
   • in winkels en winkelcentra
   • in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken
  • Elders zijn maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen en verplicht indien SD regels niet kunnen worden nageleefd.
  • Samenscholingen moeten worden vermeden
  • Middelen voor handhygiëne ter beschikking van personeel en klanten
  • Werkplaats en gebruikte materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd
  • Goede verluchting van de werkplaats;
  • Contactpersoon aangeduid en bekendgemaakt i.f.v. signaleren mogelijke besmetting

 Richtlijnen heropstart

Overzichten sectorprotocollen: Nationaal Crisiscentrum en Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO

Handel, diensten en vrije beroepen

Algemene preventierichtlijnen

Ter info

 • De wekelijkse rustdag mag niet gewijzigd worden, tenzij voor minstens 6 maanden.
 • Afwijkingen wekelijkse rustdag / openingsuren kunnen conform de wet openingsuren.
 • Gemeenten kunnen de afwijkingen toegestaan tijdens de coronaperiode (13 maart -11 mei) recupereren op een later moment (antwoord minister Ducarme dd. 4 juni) .
 • Het MB voorziet geen specifieke bepalingen over pop-ups. Sowieso kunnen deze enkel conform reguliere regelgeving en de geldende coronabepalingen die op hen van toepassing zijn. Dit betreft zowel de algemene richtlijnen (o.a. SD) als sectorspecifieke richtlijnen (protocols).

Blijven gesloten …

De jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.

Alle overige ondernemingen kunnen openen:

 • mits naleving van de algemene preventierichtlijnen (gidsen, protocollen, … zie hoger) en
 • mits naleving van de eventuele bepalingen in het MB (zie hieronder).

Specifieke bepalingen in het MB 

 • Heel wat concrete modaliteiten zijn niet langer opgenomen in het MB, maar uitsluitend in de protocollen.
 • Met de ingang van fase 4 openen dus ook de zwembaden, wellnesscentra, sauna’s, pretparken, binnenspeeltuinen, casino’s, speelautomatenhallen, bioscopen en congreszalen.
Type Aanvullende bepalingen
Winkels

Volgens de gebruikelijke dagen en uren.

Mondmaskers zijn verplicht.

Nachtwinkels

Vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur `s nachts.

Mondmaskers zijn verplicht.

Winkelcentra

Eén klant per 10 m² gedurende een periode die niet langer is dan noodzakelijk en gebruikelijk.

Het winkelcentrum voorziet middelen voor handhygiëne bij de in- en uitgang.

Mondmaskers zijn verplicht.

Het winkelcentrum vergemakkelijkt het behoud van de 1,5 m afstand a.d.h.v. grondmarkeringen en/of signalisaties.

Individuele ondernemingen in winkelcentra volgende verder dezelfde bepalingen als deze in de relevante protocollen (handel, horeca, …)

Ambulante handel en kermissen

Algemene preventierichtlijnen

Specifieke bepalingen in het MB

Art. 10 - Fase 4 luidt heel wat veranderingen in op het vlak van ambulante handel en kermissen:

 • De beperking van max. 50 kramen is opgeheven
 • Voortaan mogen alle markten terug plaatsvinden (niet enkel de dagelijkse, wekelijkse of tweewekelijkse markten)
 • Voeding en dranken mogen weer aangeboden worden voor consumptie ter plaatse mits naleving van de richtlijnen voor de horeca.
 • De bepaling m.b.t. het individueel marktbezoek is opgeheven.
 • Kermissen mogen weer plaatsvinden, volgens dezelfde modaliteiten als de markten.
 • Het dragen van een gelaatsscherm door markt- en kermiskramers is toegelaten indien een mondmasker niet mogelijk is om medische redenen.

Art. 13 - De kermissen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.

Type Aanvullende bepalingen
Markten

Max. aantal bezoekers op de markt: 1 / 1,5 lopende meter aan het kraam· Handelaar en personeel dragen mond/neusbedekking. Gelaatsscherm als alternatief, mits medische reden.

Middelen handhygiëne

- aan in- en uitgangen (door gemeente)

- voor personeel en klanten (door handelaar)

Marktkramers mogen voeding en dranken voor consumptie ter plaatse aanbieden met naleving van modaliteiten in art. 5. Verduidelijking crisiscentrum: take away is toegelaten.

Organisatie of systeem ter controle van aantal aanwezige bezoekers

Éénrichtingsverkeersplan met afzonderlijke toe- en uitgangen (alternatief kan in uitzonderlijke omstandigheden, mits gemotiveerde afwijking)

Organisatie toegang zodat SD kan gerespecteerd worden (in het bijzonder 1,5 meter afstand)

Jaarmarkten

Geen specifieke bepalingen in MB.

Verduidelijking crisiscentrum:
‘Deze vallen onder de marktregeling. Voor zowel markten als evenementen dient de burgemeester een toelating te geven. Het is dus uiteindelijk aan de burgemeester om te bepalen bij een twijfelgeval onder welke regeling het valt.’

Avondmarkten

Geen specifieke bepalingen in MB.

Verduidelijking crisiscentrum:
‘Deze vallen onder de marktregeling. Voor zowel markten als evenementen dient de burgemeester een toelating te geven. Het is dus uiteindelijk aan de burgemeester om te bepalen bij een twijfelgeval onder welke regeling het valt.’

Ambulante activiteiten op/langs openbaar domein buiten de openbare markt

Geen bepalingen in MB.

Mits voorafgaande toelating van de gemeente.

Rondrijdende ambulante handel

Geen bepalingen in MB.

Mits voorafgaande toelating van de gemeente.

Kermissen

Idem aan markten.

Verplicht sluitingsuur tussen 1u en 6u.
Verduidelijking crisiscentrum: gemeente kan dit aanpassen

Berekening 1 bezoeker / 1,5 lopende meter per kraam

Horeca, toerisme en recreatie

Algemene preventierichtlijnen

Blijven gesloten …

De discotheken en dancings.

Alle overige ondernemingen/activiteiten kunnen openen/plaatsvinden

 • mits naleving van de algemene preventierichtlijnen (gidsen, protocollen, … zie hoger) en
 • mits naleving van de eventuele bepalingen in het MB (zie hieronder)

Specifieke bepalingen in het MB 

 • Art. 5 – de voorwaarden voor de horeca veranderen op volgende vlakken:
  • Maximum aantal personen per tafel is verhoogd naar 15.
  • Personeel kan gelaatsscherm dragen als een masker niet kan om medische redenen.
  • Voortaan geldt niet enkel een sluitingsuur vanaf 1 uur, maar …
   Drankgelegenheden en restaurants mogen geopend blijven vanaf het gebruikelijke openingsuur tot één uur ’s nachts, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten, en moeten vanaf één uur ’s nachts minstens gedurende een ononderbroken periode van vijf opeenvolgende uren gesloten blijven.
 • Art. 6 - Discotheken en dancings blijven gesloten (geen vermelding meer van een einddatum).
 • Art. 11 - Uitgebreide bepalingen m.b.t. (zie lager in tabel)
  • Gezeten recepties en banketten met privékarakter (art. 11 §3)
  • Gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek (art. 11 §5)
  • Evenementen, voorstellingen en wedstrijden
  • Indoor of outdoor (art. 11 §5)
  • Sportieve wedstrijden (art. 11 §7)
 • Art. 12 - Uitzonderingsmogelijkheid voor grotere evenementen
 • Art. 13 
  • Wanneer moet de matrix gebruikt worden?
   • Evenementen, voorstellingen of wedstrijden (art. 11 §5, lid 3)
    (= > 200 personen of op openbare weg)
   • Sportieve wedstrijden (art. 11 §7)
    (= > 200 personen of openbare weg)
  • Mogen niet plaatsvinden tussen 1u en 6u:
   • Gezeten recepties en banketten met privékarakter (art. 11 §3)
   • Evenementen, voorstellingen, wedstrijden (art. 11 §5)[1], sportieve wedstrijden (art. 11 §7)
Type Aanvullende bepalingen
Drankgelegenheden Tafels worden zo geplaatst dat een afstand van min. 1,5 m tussen de [gasten van de verschillende] tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door plexiglazen wand of gelijkwaardig alternatief, met een min. hoogte van 1,8 m· Max. 15 personen per tafel· Enkel zitplaatsen aan tafel· Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten

Mondmasker (of gelaatsscherm als dit niet mogelijk is omwille van medische redenen) verplicht voor zaalpersoneel, en voor keukenpersoneel voor zover 1,5m afstand niet wordt gerespecteerd

Geen bediening aan de bar
Uitzondering: eenmanszaken, met naleving SD

Terrassen en openbare ruimten georganiseerd overeenkomstig de gemeentelijke voorschriften en met respect voor zelfde regels als binnen

Drankgelegenheden en restaurants:

- Mogen openen van het gebruikelijke openingsuur tot 1 uur ’s nachts, tenzij de gemeente oplegt dat ze eerder moeten sluiten

- Moeten vanaf 1u ’s nachts minstens 5 opeenvolgende uren en ononderbroken gesloten blijven

Enkel vermeld in sectorprotocol: Er geldt ook een decibelbeperking voor de geluidsversterking van maximaal 80 dB

Eetgelegenheden Idem aan drankgelegenheden
Gezeten recepties en banketten met privékarakter

Maximum aantal personen

- Max. 50 personen (tot en met 31 juli)

- Max. 100 personen (t/m 31 augustus).

Verzorgd door een professionele cateraar/traiteur:

Conform deel van algemene richtlijnen (art. 4), met name:
1° Klanten en werknemers tijdig informeren over preventiemaatregelen en opleiding voorzien voor personeel;
5° Handhygiënemiddelen voor personeel en klanten
6° Regelmatige desinfectie werkplaats en gebruikte materiaal
7° Goede verluchting van de werkplaats;
8° Contactpersoon voor melding mogelijke besmetting(en)

Conform horecarichtlijnen (art. 5)
Uitzondering: 4° ‘elke klant moet aan zijn tafel blijven zitten’ is NIET van toepassing.

Niet tussen 1u en 6u (art. 11 §3)

Geen voorafgaande gemeentelijke toelating (en geen gebruik van matrix)

INDOOR

Evenementen

Voorstellingen

Gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek

Wedstrijden

Maximum aantal personen

- Max. 200 personen (t/m 31 juli)

- Max. 400 personen (t/m 31 augustus)

Uitzonderingsmogelijkheid vanaf 1 augustus voor uitbaters van permanente infrastructuren, enkel voor evenementen, voorstellingen en wedstrijden met een zittend publiek: > 400 (indoor) mits toelating van de gemeente. (zie art. 12)

Conform volgende richtlijnen:

- Algemene richtlijnen (art. 4, volledig), of het toepasselijke protocol

- Horecarichtlijnen (art. 5, volledig)

Voorafgaande gemeentelijke toelating (m.b.v. de matrix) enkel vereist voor evenementen, voorstellingen en wedstrijden:

- > 200 personen (sowieso pas toegelaten vanaf 1 augustus)

- Op de openbare weg

OUTDOOR

Evenementen

Voorstellingen

Gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek

Wedstrijden

Maximum aantal personen

- Max. 400 personen (t/m 31 juli)

- Max. 800 personen (t/m 31 augustus)

- Uitzonderingsmogelijkheid vanaf 1 augustus voor uitbaters van permanente infrastructuren, enkel voor evenementen, voorstellingen en wedstrijden met een zittend publiek: > 800 personen (outdoor) mits toelating van de gemeente. (zie art. 12)

Conform volgende richtlijnen:

- Algemene richtlijnen (art. 4, volledig), of het toepasselijke protocol

- Horecarichtlijnen (art. 5, volledig)

Voorafgaande gemeentelijke toelating (m.b.v. de matrix) enkel vereist voor evenementen, voorstellingen en wedstrijden:

- > 200 personen

- Op de openbare weg

Sportieve wedstrijden Kunnen plaatsvinden conform eventueel protocol en conform eventuele gemeentelijke richtlijnen en/of beperkingen.Vanaf 200 personen of openbare weg: toelating gemeente vereist (m.b.v. matrix).