Gemeente Wingene

Regels per sector: horeca, (ambulante) handel, diensten

UPDATE van 28 augustus

De exit-strategie is het plan van aanpak om geleidelijk aan het gewone leven te hervatten. Dat gebeurt stap voor stap onder strenge begeleiding van experts. Het overzicht van de maatregelen kan je hier terugvinden. 

Algemeen

Definities (art. 1)

 • Onderneming: elke natuurlijke of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft
 • Consument: elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke activiteit of activiteit van een vrij beroep vallen.
 • Protocol: het document bepaald door de bevoegde minister in overleg met de betrokken sector dat de regels bevat die de ondernemingen en verenigingen van de bedoelde sector dienen toe te passen bij de uitoefening van hun activiteiten.
 • Huishouden: personen die onder hetzelfde dak wonen
 •  

Onderscheid essentieel – niet-essentieel (art. 2 §1)

  Ondernemingen van de cruciale sectoren en de essentiële diensten Niet-essentiële ondernemingen en diensten
Wie/wat? Zie lijst in bijlage bij het MB

Inclusief producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor de activiteit van deze ondernemingen en diensten

Alle andere ondernemingen en diensten
Regels van toepassing

Telethuiswerk sterk aanbevolen.

Zij passen de veiligheidsmaatregelen (art. 2 §2, zie ook hieronder) toe, om de regels van de social distancing (SD) in de mate van het mogelijke toe te passen.

Telethuiswerk sterk aanbevolen.

Zij passen de veiligheidsmaatregelen (art. 2 §2) toe, om de naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Passende veiligheidsmaatregelen (art. 2 §2 en art. 4)

 • Van toepassing op …: zie onderscheid essentieel, niet-essentieel
 • De ondernemingen, verenigingen en diensten passen deze toe, of – indien niet mogelijk – ‘een minstens gelijkwaardig niveau van bescherming te bieden’.
 • Bepaald in:
  • Generieke gids FOD WASO, evt. aangevuld met richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau
  • Sectorprotocollen (of minimale regels bekendgemaakt op de website van de bevoegde overheidsdienst)
 • Bij gebrek aan protocollen, gelden volgende minimale regels:
  • Tijdig informeren van klanten en werknemers + opleiding voor werknemers
  • 1,5 meter afstand tussen elke persoon wordt gegarandeerd
  • Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen zijn sterk aanbevolen en verplicht indien SD regels niet kunnen worden nageleefd
  • Samenscholingen moeten worden vermeden
  • Middelen voor handhygiëne ter beschikking van personeel en klanten
  • Werkplaats en gebruikte materiaal wordt regelmatig gedesinfecteerd
  • Goede verluchting van de werkplaats;
  • Contactpersoon aangeduid en bekendgemaakt i.f.v. signaleren mogelijke besmetting

Verplichte registratie (art. 2bis, 5, 10° en 6)

Zowel in de horeca als in enkel specifieke inrichtingen/activiteiten geldt er een registratieplicht voor de klant, bezoeker of deelnemer.
Van toepassing op:

 • Art. 5, 10°: alle inrichtingen die behoren tot de horecasector (en bij uitbreiding alle activiteiten die conform art. 5 moeten uitgevoerd worden)
 • Art. 6bis: de wellnesscentra, gemeenschappelijke sportlessen, zwembaden, casino's en speelautomatenhallen en feest- en receptiezalen.

Modaliteiten

 • Verplichte registratie bij aankomst van de contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres volstaat) van 1 klant per tafel, resp. bezoeker of deelnemer per huishouden. Weigering = geen toegang.
 • De gegevens moeten gedurende 14 dagen bewaard worden teneinde eventueel contactonderzoek te faciliteren, en mogen enkel gebruikt worden in de strijd tegen COVID-19. Na 14 dagen moeten ze worden vernietigd

Daarnaast geldt voortaan ook een registratieplicht voor werkgevers en ‘gebruikers’ van een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in bepaalde sectoren (bouw, land- en tuinbouw, schoonmaak, vleesverwerking, …), met uitzondering van grensarbeiders en personen die <48u in België zijn. (modaliteiten: zie art. 2bis)

Mondmasker (art. 21.bis)

Iedereen vanaf 12 jaar moet een mondmasker of elk alternatief in stof dragen op volgende locaties (selectie van economische inrichtingen/activiteiten):

 • winkels en winkelcentra
 • de bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria
 • casino's en speelautomatenhallen
 • winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats (bepaald door de bevoegde lokale overheid)
 • markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, de kermissen, en de handelsbeurzen, met inbegrip van de salons
 • inrichtingen die behoren tot de horecasector (uitzondering: klanten zitten aan de eigen tafel)
 • in- en outdoorevenementen (cf. art. 11, § 4).

Uitzonderingen:

 • Indien dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, volstaat een gelaatsscherm
 • Indien ook een gelaatsscherm om medische redenen niet mogelijk is: geen verplichting (mits medisch attest)

Richtlijnen heropstart

Handel, diensten en vrije beroepen

Algemene preventierichtlijnen

Ter info

 • De wekelijkse rustdag mag niet gewijzigd worden, tenzij voor minstens 6 maanden.
 • Afwijkingen wekelijkse rustdag / openingsuren kunnen conform de wet openingsuren.
 • Het MB voorziet geen specifieke bepalingen over pop-ups. Sowieso kunnen deze enkel conform reguliere regelgeving en de geldende coronabepalingen die op hen van toepassing zijn. Dit betreft zowel de algemene richtlijnen (o.a. SD) als sectorspecifieke richtlijnen (protocols).

Alle ondernemingen kunnen openen

 • mits naleving van de algemene preventierichtlijnen (gidsen, protocollen, … zie hoger) en
 • mits naleving van de eventuele bepalingen in het MB (zie hieronder)
 • Mits naleving van de registratieplicht door[1]
  • o alle inrichtingen/activiteiten die zich moeten conformeren aan de voorwaarden voor horeca-activiteiten (art. 5, 10°) en
  • o alle wellnesscentra, gemeenschappelijke sportlessen, zwembaden, casino's en speelautomatenhallen en feest- en receptiezalen (art. 6)

Specifieke bepalingen in het MB 

 • Heel wat concrete modaliteiten zijn niet langer opgenomen in het MB, maar uitsluitend in de protocollen.
Type Aanvullende bepalingen
Winkels Volgens de gebruikelijke dagen en uren.Er wordt individueel of met max. 1 andere persoon gewinkeld (uitzondering: inwonende minderjarigen en personen die begeleiding nodig hebben). Indien de 2e persoon niet tot huishouden of sociale bubbel behoort, moet 1,5 meter afstand gerespecteerd worden.De winkeluitbater kan alsnog beslissen om het individueel winkelen te verplichten.
Nachtwinkels Vanaf het gebruikelijke openingsuur tot 22u.
Winkelcentra
 • Eén klant per 10 m²
 • Er wordt individueel of met max. 1 andere persoon gewinkeld (uitzondering: inwonende minderjarigen en personen die begeleiding nodig hebben). Indien 2e persoon niet tot huishouden of sociale bubbel behoort, moet 1,5 meter afstand gerespecteerd worden.

De uitbater kan alsnog beslissen om het individueel winkelen te verplichten.

 • Middelen voor handhygiëne bij de in- en uitgang
 • Het behoud van de 1,5 m afstand a.d.h.v. grondmarkeringen en/of signalisaties

Individuele ondernemingen in winkelcentra volgende verder dezelfde bepalingen als deze in de relevante protocollen (handel, horeca, …)

Handelsbeurzen (= tentoonstelling van goederen en diensten) en salons
 • Toegelaten vanaf 1 september 2020
 • Voorwaarden:
  • Algemene preventiemaatregelen (art. 4)
  • Crowd control, binnen én buiten (incl. parking)
  • online of telefonisch ticketsysteem
  • Max. 1 bezoeker / 10m².
 • In vaste beursgebouwen: zie richtlijnen Gids voor opening van handel
 • Op locaties zonder vaste uitbatingsvergunning: verplichte CERM-toetsing bij vergunningsaanvraag

Ambulante handel en kermissen

Algemene preventierichtlijnen

Specifieke bepalingen in het MB

Type Aanvullende bepalingen
Markten (alle vormen, behalve jaarmarkten)
 • Max. aantal bezoekers op de markt: 1 per 1,5 lopende meter aan het kraam
 • Handelaar en personeel dragen mond/neusbedekking. Gelaatsscherm als alternatief, mits medische reden.
 • Middelen handhygiëne
  • o aan in- en uitgangen (door gemeente)
  • o voor personeel en klanten (door handelaar)
 • Marktkramers mogen voeding en dranken voor consumptie ter plaatse aanbieden met naleving van modaliteiten in art. 5.
  (Verduidelijking crisiscentrum: take away is toegelaten)
 • Organisatie of systeem ter controle van aantal aanwezige bezoekers
 • Éénrichtingsverkeersplan met afzonderlijke toe- en uitgangen (alternatief kan in uitzonderlijke omstandigheden, mits gemotiveerde afwijking)
 • Organisatie toegang zodat SD kan gerespecteerd worden (in het bijzonder 1,5 meter afstand)
 • Er wordt individueel of met max. 1 andere persoon gewinkeld (uitzondering: inwonende minderjarigen en personen die begeleiding nodig hebben). Indien 2e persoon niet tot huishouden of sociale bubbel behoort, moet 1,5 meter afstand gerespecteerd worden.

De gemeente kan alsnog beslissen om het individueel winkelen te verplichten.

Jaarmarkten

Zelfde bepalingen als deze voor de markten, behalve:

 • De regel ‘1 persoon per 1,5 lopende meter kraam’ is NIET van toepassing
 • Maximaal aantal bezoekers: 200 (t/m 31/8), 400 (vanaf 1/9)
Ambulante activiteiten op/langs openbaar domein buiten de openbare markt Geen bepalingen in MB.

Mits voorafgaande toelating van de gemeente.

Rondrijdende ambulante handel Geen bepalingen in MB.

Mits voorafgaande toelating van de gemeente.

Kermissen Zelfde bepalingen als deze voor de markten, behalve:
 • De regel ‘1 persoon per 1,5 lopende meter kraam’ is NIET van toepassing
 • Maximaal aantal bezoekers: 200 (t/m 31/8), 400 (vanaf 1/9). Let op: de kermis moet nog altijd zo georganiseerd zijn zodat de afstand van 1,5m tussen elke persoon gevrijwaard blijft.
 • ‘Individueel of met 2 personen winkelen’ is niet van toepassing’

Aanvullend: de kermis is verplicht gesloten tussen 1u ’s nachts en 6u ‘s morgens.

Horeca, toerisme en recreatie

Algemene preventierichtlijnen

Gebruik van het Covid Event Risk Model

 • Verplicht voor gemeentelijke toelatingsbeslissingen m.b.t. volgende activiteiten (art. 13):
  (Zowel sectorprotocol(len) als CERM-protocol van toepassing. De aanvrager hanteert de CERM en bezorgt het certificaat, samen met de aanvraag, aan het gemeentebestuur.)
  • o een evenement, voorstelling of wedstrijd op de openbare weg
   (noot: incl. gezeten banketten en recepties toegankelijk voor het publiek, deze worden beschouwd als evenement)
  • o een betoging op de openbare weg
  • o een sportieve wedstrijd met > 200 deelnemers of op de openbare weg
 • Aanbevolen voor evenementen die niet openbare weg plaatsvinden en ‘in alle andere gevallen’ (cf. FAQ)
  (Eventueel sectorprotocol van toepassing, indien niet: 8 minimale regels.)

Voor een handig overzicht: zie schema’s in FAQ p. 39-41.

Daarnaast is er ook nog de hernieuwde mogelijkheid om evenementen met een grotere capaciteit te organiseren (mits toelating, cf. art. 12). Wellicht wordt hiervoor het CERM-loket terug opgestart.

Blijven gesloten …

 • De jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is.
 • De discotheken en dancings
 • Het individueel en collectief gebruik van waterpijpen in voor het publiek toegankelijke plaatsen.

Specifieke bepalingen in het MB 

Alle overige ondernemingen/activiteiten kunnen openen/plaatsvinden

 • mits naleving van de algemene preventierichtlijnen (gidsen, protocollen, … zie hoger) en
 • mits naleving van de eventuele bepalingen in het MB (zie hieronder)
 • Mits naleving van de registratieplicht door
  • o Alle horeca-inrichtingen (art. 5, 10°)
  • o Wellnesscentra, gemeenschappelijke sportlessen, zwembaden, casino's en speelautomatenhallen en feest- en receptiezalen (art. 6)
Type Aanvullende bepalingen
Drankgelegenheden
 • Tafels worden zo geplaatst dat een afstand van min. 1,5 m tussen de [gasten van de verschillende][1] tafels wordt gegarandeerd, tenzij de tafels worden gescheiden door plexiglazen wand of gelijkwaardig alternatief, met een min. hoogte van 1,8 m
 • Max. 10 personen per tafel
 • Enkel zitplaatsen aan tafel
 • Elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten
 • Mondmasker (of gelaatsscherm als dit niet mogelijk is omwille van medische redenen) verplicht voor zaal- en keukenpersoneel
 • Geen bediening aan de bar
  Uitzondering: eenmanszaken[2], met naleving SD
 • Terrassen en openbare ruimten georganiseerd overeenkomstig de gemeentelijke voorschriften en met respect voor zelfde regels als binnen
 • Drankgelegenheden en restaurants
  • o Mogen openen van het gebruikelijke openingsuur tot 1 uur ’s nachts, tenzij de gemeente oplegt dat ze eerder moeten sluiten
  • o Moeten vanaf 1u ’s nachts minstens 5 opeenvolgende uren en ononderbroken gesloten blijven
 • Decibelbeperking voor geluidsversterking: max. 80 dB[3]
Registratieplicht per tafel (zie hoger)

[1] De passage [gasten van de verschillende] nemen we over van het sectorprotocol.

[2] Ruim te interpreteren, namelijk als volgt: alle zaken, zelfs deze met meerdere vennoten en/of personeelsleden, waar slechts 1 uitbater of personeelslid aanwezig is.

[3] Vermeld in sectorprotocol

Eetgelegenheden Idem aan drankgelegenheden
Shishabars Individueel en collectief gebruik van waterpijpen in voor het publiek toegankelijke plaatsen is verboden.
Gezeten recepties en banketten met privékarakter

Omschrijving: geen vrije toegang, op uitnodiging en gericht op de familiale, vrienden- of professionele kring.

 • Bv. huwelijksreceptie, babyshower, koffietafel, bedrijfsfeestje voor personeel en partners, feestje van vereniging voor haar leden, ...
 • Niet: buurtfeest, eetfestijn, bedrijfsfeest voor externen, …

Maximum 10 personen, kinderen <12 jaar niet meegerekend (wordt beschouwd als ‘samenscholing’). Indien in publieke locatie: te organiseren volgens protocol.

INDOOR

· Evenementen

· Voorstellingen

· Gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek

· Lessen in auditoria

· Wedstrijden

Maximum aantal personen (personeel van professionele cateraar/traiteur moet niet meegerekend worden):

 • 100 personen (t/m 31 augustus)
 • 200 personen (vanaf 1 september)
 • Uitzonderingsmogelijkheid vanaf 1 september voor uitbaters van permanente infrastructuren, enkel voor evenementen, voorstellingen en wedstrijden met een zittend publiek: > 200 (indoor) kan mits toelating van de gemeente, akkoord bevoegde minister(s), advies viroloog en inachtneming geldende protocol (artikel 12).

 Conform volgende richtlijnen:

 • Algemene richtlijnen (art. 4, volledig), of het toepasselijke protocol
 • Horecarichtlijnen (art. 5, volledig)
 • Niet tussen 1u ’s nachts en 6u ‘s morgens

OUTDOOR

· Evenementen

· Voorstellingen

· Gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek

· Wedstrijden

Maximum aantal personen (personeel van professionele cateraar/traiteur moet niet meegerekend worden):

 • 200 personen (t/m 31 augustus)
 • 400 personen (vanaf 1 september)
 • Uitzonderingsmogelijkheid vanaf 1 september voor uitbaters van permanente infrastructuren, enkel voor evenementen, voorstellingen en wedstrijden met een zittend publiek: >400 (outdoor) kan mits toelating van de gemeente, akkoord bevoegde minister(s), advies viroloog en inachtneming geldende protocol (artikel 12).

 Conform volgende richtlijnen:

 • Algemene richtlijnen (art. 4, volledig), of het toepasselijke protocol
 • Horecarichtlijnen (art. 5, volledig), geen buffet toegelaten
 • Niet tussen 1u ’s nachts en 6u ‘s morgens

Een gemeente moet de ‘matrix’ (Covid Event Risk Model) hanteren voor de beoordeling van aanvragen voor de organisatie op de openbare weg van een evenement (incl. voor het publieke toegankelijke gezeten receptie of banket), voorstelling of wedstrijd.

Sportieve wedstrijden
 • Kunnen plaatsvinden conform eventueel protocol en conform eventuele gemeentelijke richtlijnen en/of beperkingen.
 • Voor de organisatie van een sportieve wedstrijd met > 200 deelnemers of op de openbare weg, is een gemeentelijke toelating nodig. De gemeente moet de ‘matrix’ (Covid Event Risk Model) hanteren voor de beoordeling van aanvragen.
 • Niet tussen 1u ’s nachts en 6u ’s morgens