Gemeente Wingene

RUP Centrum Wingene

In functie van de realisatie van het masterplan rond het gemeenteplein, dat de bouw van het vrijetijdscentrum en de uitbreiding van het gemeentehuis omvat, wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt dat de voorschriften van het huidig BPA De Koker - Galgenstraat actualiseert.

Stand van zaken

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 18/02/2019 de proces- en startnota van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum Wingene goedgekeurd.

De raadpleging liep van donderdag 28 februari 2019 tot en met maandag 29 april 2019. Op dinsdagavond 9 april 2019 werd er om 19:00 uur een infomoment georganiseerd in het gemeentehuis van Wingene. De adviezen en inspraakreacties op de startnota werden verwerkt in een scopingsnota.

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad op 28 oktober 2019 en ligt van 18 november 2019 tot 17 januari 2020 ter inzage.

Opmerkingen of bezwaren over het ontwerp RUP kunnen schriftelijk of digitaal worden overgemaakt aan de Gecoro:

  • per brief: Gecoro Wingene, Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene;
  • per mail: gecoro@wingene.be;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op de dienst Omgeving.