Gemeente Wingene

RUP Deblaere

Aanleiding voor de opmaak van het RUP is het actuele ruimtegebrek van het bedrijf Constant Deblaere BV, gevestigd aan de Rozendalestraat 47 te 8750 Wingene.

Vanuit de optiek van een grotere ruimtebehoefte als gevolg van een wijziging in de activiteiten en de bouwmethodes heeft het bedrijf behoefte aan meer ruimte op en optimalisatie van de huidige bedrijfssite.

Het actuele sectoraal BPA (MB 19/09/2000) volgens het deelplan 2/6 NV algemene bouwondernemingen Constant Deblaere kan op heden hierop geen antwoord bieden. Gezien de niet (para)agrarische activiteiten van het bedrijf kan de gewenste uitbreiding evenmin binnen de gewestplanbestemming, waardoor een planmatige aanpak zich opdringt. De opmaak van een RUP biedt de garantie van een formele herbestemming alsook een verordenend vastleggen van de ruimtelijke inpasbaarheid en buffering naar het omliggende agrarisch landschap.

Stand van zaken

Fase startnota en scopingnota

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 17 januari 2022 de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Deblaere goedgekeurd.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging liep van maandag 7 februari 2022 tot en met vrijdag 8 april 2022. De documenten zijn te downloaden onderaan deze pagina.

Gedurende deze periode konden er reacties geformuleerd worden:

  • analoog per aangetekend schrijven naar de Dienst Omgeving op het adres Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene
  • analoog tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving
  • digitaal per mail op omgeving@wingene.be

Persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Participatiemoment

Over dit plan werd een participatiemoment gehouden op donderdag 3 maart 2022 om 19u. Op dit infomoment konden vragen gesteld worden aan het planteam. Het infomoment werd hybride georganiseerd. Dit betekent dat de toelichting fysiek bijgewoond kon worden op het Gemeentehuis, of gelijktijdig digitaal via livestream gevolgd kon worden. Inschrijven voor het infomoment was verplicht.

Na afloop van de publieke raadpleging kan u onderaan deze pagina het verslag van dit infomoment terugvinden. Hierin worden geen persoonsgegevens in opgenomen. De inhoud van uw vraag wordt wel opgenomen in het verslag.

Volgende stappen in het planproces

Scopingfase

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe werd omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. Dit is een evoluerend document dat pas als definitief kan worden beschouwd bij de voorlopige vaststelling van het RUP.

Voorontwerpfase

Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt. Over dit voorontwerp wordt advies gevraagd aan de betrokken overheden en adviesinstanties. Deze adviezen worden (optioneel) besproken op de plenaire vergadering.

Ontwerpfase

Na de plenaire vergadering wordt het voorontwerp eventueel herwerkt en afgewerkt tot een ontwerp RUP dat voorlopig vastgesteld wordt door de gemeenteraad.

Over het ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd en worden opnieuw adviezen ingewonnen.

De GECORO behandelt de ingediende adviezen en bezwaren en brengt een gecoördineerd advies uit.

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad stelt het RUP definitief vast, rekening houdend met het advies van de GECORO.