Gemeente Wingene

RUP Hille

Het RUP Wijk De Hille heeft betrekking op het gedeelte van van de woonkern De Hille dat op vandaag vervat zit in het BPA Wijk De Hille (MB 15/09/2000). De herziening gebeurt in eerste instantie in functie van het invullen van resterende binnengebieden in het kader van duurzaam ruimtegebruik, het mee in rekening brengen van een desgevallend toekomstige herbestemming van de kerk en het updaten van de voorschriften ifv het verhogen van het ruimtelijk rendement.

 

Stand van zaken

Fase startnota en scopingnota

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 11 maart 2024 de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Wijk De Hille goedgekeurd.

 

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging loopt van maandag 8 april 2024 tot en met vrijdag 7 juni 2024.

De start- en procesnota zijn digitaal beschikbaar op deze webpagina en liggen analoog ter inzage aan het loket van de Dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Gedurende deze periode kunnen er reacties geformuleerd worden:

  • analoog per aangetekend schrijven naar de Dienst Omgeving op het adres Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene
  • analoog tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving
  • digitaal per mail op omgeving@wingene.be

Persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Raadpleeg de startnota

Raadpleeg de procesnota

 

Participatiemoment

Over dit plan wordt een participatiemoment gehouden op 23 april 2024 om 19u, in de raadzaal van het gemeentehuis. Op dit infomoment kunnen vragen gesteld worden aan het planteam. 

Na afloop van de publieke raadpleging kan u onderaan deze pagina het verslag van dit infomoment terugvinden. Hierin worden geen persoonsgegevens in opgenomen. De inhoud van uw vraag wordt wel opgenomen in het verslag.

 

Volgende stappen in het planproces

Scopingfase

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. Dit is een evoluerend document dat pas als definitief kan worden beschouwd bij de voorlopige vaststelling van het RUP. 

Voorontwerpfase

Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt. Over dit voorontwerp wordt advies gevraagd aan de betrokken overheden en adviesinstanties. Deze adviezen worden besproken op de plenaire vergadering.

Ontwerpfase

Na de plenaire vergadering wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Over het ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd en worden opnieuw adviezen ingewonnen.

De GECORO behandelt de ingediende adviezen en bezwaren en brengt een gecoördineerd advies uit aan de gemeenteraad.

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad stelt het RUP definitief vast, rekening houdend met het advies van de GECORO.

Ruimtelijke Planning