Gemeente Wingene

RUP Hoogweg - Koolstraat

Het binnengebied tussen Hoogweg, Koolstraat en Beernemstraat is voor een groot deel bestemd als woonuitbreidingsgebied. Het is echter ook een overstromingsgebied van de Ringbeek en aangeduid als signaalgebied (WORG), waardoor deze gronden op vandaag niet ontwikkeld kunnen worden.

Met de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) wordt gestreefd naar een grondruil waarbij het signaalgebied wordt gevrijwaard en het woonuitbreidingsgebied wordt verplaatst naar hogergelegen gronden als reservegebied voor sociale huisvesting.

 

Stand van zaken

Ontwerpfase - Openbaar Onderzoek (23/10/2023 - 22/12/2023)

Na de plenaire vergadering werd het ontwerp RUP Hoogweg-Koolstraat op 25 september 2023 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Over het ontwerp RUP werd een openbaar onderzoek georganiseerd en werden opnieuw adviezen ingewonnen. Het openbaar onderzoek onderzoek liep van 23 oktober 2023 tot en met 22 december 2023. Gedurende deze periode konden er reacties geformuleerd worden over het ontwerp RUP. Dit kon:

  • analoog per aangetekend schrijven gericht aan de Gecoro Wingene, Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene
  • analoog tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene
  • digitaal per mail naar gecoro@wingene.be

Op Dinsdag 7 november 2023 werd er om 19 uur een infomoment georganiseerd op het gemeentehuis.

De GECORO behandelt de ingediende adviezen en bezwaren en brengt een gecoördineerd advies uit aan de gemeenteraad.

Raadpleeg het ontwerp - toelichtingsnota

Raadpleeg het ontwerp - bestemmingsplan

Raadpleeg het ontwerp - stedenbouwkundige voorschriften

 

Vorige stappen in het planproces

Fase startnota en scopingnota

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 21 september 2020 de proces- en startnota van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hoogweg - Koolstraat goedgekeurd.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging loopt van maandag 12 oktober 2020 tot en met vrijdag 11 december 2020. De documenten zijn te downloaden onderaan deze pagina.

Participatiemoment

Over dit plan werd een zitdag gehouden op donderdag 22 oktober 2020 in het gemeentehuis van Wingene. Op dit infomoment konden vragen gesteld worden aan het planteam. Inschrijven voor de zitting was verplicht. Onderaan deze pagina kan u het verslag van dit infomoment terugvinden.

Scopingfase

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe werd omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. Dit is een evoluerend document dat pas als definitief kan worden beschouwd bij de voorlopige vaststelling van het RUP.

Voorontwerpfase

Er werd een voorstel van RUP opgemaakt. Over dit voorontwerp werd advies gevraagd aan de betrokken overheden en adviesinstanties. Deze adviezen werden op 18 januari 2023 besproken op de plenaire vergadering.

 

Volgende stappen in het planproces

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad stelt het RUP definitief vast, rekening houdend met het advies van de GECORO.