Gemeente Wingene

RUP Lentakkermolen

Het RUP is een herziening van het BPA Lentakkermolen. Het BPA is zo goed als volledig gerealiseerd.

Enerzijds dient een aanpassing van de mogelijkheden binnen de contour van het BPA Lentakkermolen zich aan in functie van toekomstige ontwikkelingen. Daartoe worden ook de voorschriften van het BPA geactualiseerd. Daarnaast wordt voor een enkele locaties nader onderzocht of een optimalere dan wel andere invulling kan worden mogelijk gemaakt, aangepast aan de toekomstige noden van de woonomgeving binnen de gemeente: o.a. aanwezige bedrijvigheid, restgronden, wegenis, ...

 

Stand van zaken

Fase startnota en scopingnota

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 20/11/2023 de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lentakkermolen goedgekeurd.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging loopt van maandag 18 december 2023 tot en met vrijdag 16 februari 2024.

Tijdens deze periode zijn de start- en procesnota van het RUP raadpleegbaar op deze webpagina en liggen ze ter inzage op het gemeentehuis Wingene, Dienst Omgeving, Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene, elke werkdag van 8u30 tot 12u en op woensdag ook van 13u tot 17u.
1750 – omgeving@wingene.be
Bij voorkeur na afspraak op www.wingene.be/ruimte

Gedurende deze periode kunnen er reacties geformuleerd worden:

  • analoog per aangetekend schrijven naar de Dienst Omgeving op het adres Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene
  • analoog tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving
  • digitaal per mail op omgeving@wingene.be

Persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Raadpleeg hier de startnota

Raadpleeg hier de procesnota

Participatiemoment

Over dit plan wordt een participatiemoment gehouden op dinsdag 9 januari 2024 om 19u. Op dit infomoment kunnen vragen gesteld worden aan het planteam. Het infomoment vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis te Wingene.

Na afloop van de publieke raadpleging kan u onderaan deze pagina het verslag van dit infomoment terugvinden. Hierin worden geen persoonsgegevens in opgenomen. De inhoud van uw vraag wordt wel opgenomen in het verslag.

Volgende stappen in het planproces

Scopingfase

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. Dit is een evoluerend document dat pas als definitief kan worden beschouwd bij de voorlopige vaststelling van het RUP. 

Voorontwerpfase

Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt. Over dit voorontwerp wordt advies gevraagd aan de betrokken overheden en adviesinstanties. Deze adviezen worden besproken op de plenaire vergadering.

Ontwerpfase

Na de plenaire vergadering wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Over het ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd en worden opnieuw adviezen ingewonnen.

De GECORO behandelt de ingediende adviezen en bezwaren en brengt een gecoördineerd advies uit aan de gemeenteraad.

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad stelt het RUP definitief vast, rekening houdend met het advies van de GECORO.