Gemeente Wingene

RUP Quintyn

Voor het bedrijf Quintyn bvba wordt in navolging van een eerder afgeleverd planologisch attest een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.

Stand van zaken

Fase startnota en scopingnota

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 15/10/2018 de proces- en startnota van ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Quintyn goedgekeurd.

De raadpleging liep van maandag 29 oktober 2018 tot en met donderdag 27 december 2018. Op dinsdagavond 20 november 2018 werd er om 19:30 uur een infomoment georganiseerd in het gemeentehuis van Wingene. De adviezen en inspraakreacties op de startnota werden verwerkt in een scopingsnota.

Fase voorlopige vaststelling

Het ontwerp RUP werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad op 27 januari 2020. Het openbaar onderzoek liep van 17 februari 2020 tot 17 april 2020 en werd verdergezet van 9 mei tot 9 juni omwille van de corona-maatregelen.

De GECORO behandelde de ingediende adviezen en bezwaren en bracht een gecoördineerd advies uit.

Fase definitieve vaststelling

De gemeenteraad stelde het RUP definitief vast op 28 september, rekening houdend met het advies van de GECORO.

Het RUP treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (BS 27/11/2020).

Ruimtelijke Planning