Gemeente Wingene

RUP Sportcentrum

Het RUP is een herziening van het BPA Sportcentrum (dd. 20/12/2001) en het BPA Sportcentrum Uitbreiding (dd. 02/05/2005). Beide BPA’s zijn zo goed als volledig gerealiseerd.

Enerzijds dient een aanpassing van de mogelijkheden binnen en contour van het sportcentrum Wingene om de toekomstige ontwikkeling van bijkomende sport- en recreatieve infrastructuur mogelijk te maken: o.a. de locatie van TC Aquila.

Daarnaast worden ook de voorschriften van het BPA geactualiseerd en wordt voor een enkele locaties nader onderzocht of een optimalere dan wel andere invulling kan worden mogelijk gemaakt, aangepast aan de toekomstige noden in functie van het sportcentrum en de woonomgeving: o.a. de site van de Fenix-brandweer-academie, restgronden, aanwezige bedrijvigheid, …

 

Stand van zaken

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad stelde in zitting van 23/10/2023 het RUP definitief vast, rekening houdend met het advies van de GECORO.

Het besluit tot definitieve vaststelling zal op 2/01/2024 worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Na 14 dagen, op 16/01/2024, treedt het RUP definitief in werking.

Bestemmingsplan - definitieve vaststelling

Stedenbouwkundige voorschriften - definitieve vaststelling

Toelichtingsnota - definitieve vaststelling

 

Vorige stappen in het planproces

Fase startnota en scopingnota

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 17 januari 2022 de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Sportcentrum goedgekeurd.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging liep van maandag 7 februari 2022 tot en met vrijdag 8 april 2022. De documenten zijn te downloaden onderaan deze pagina.

Gedurende deze periode konden er reacties geformuleerd worden:

  • analoog per aangetekend schrijven naar de Dienst Omgeving op het adres Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene
  • analoog tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving
  • digitaal per mail op omgeving@wingene.be

Persoonsgegevens zullen niet opgenomen worden in de scopingnota of in andere documenten die ter beschikking gesteld zullen worden van het publiek. De inhoud van de inspraakreactie zelf kan echter wel opgenomen worden in publieke documenten.

Participatiemoment

Over dit plan werd een participatiemoment gehouden op dinsdag 22 februari 2022 om 19u. Op dit infomoment konden vragen gesteld worden aan het planteam. Het infomoment werd hybride georganiseerd. Dit betekent dat de toelichting fysiek bijgewoond kon worden op het Gemeentehuis, of gelijktijdig digitaal via livestream gevolgd kon worden. Inschrijven voor het infomoment was verplicht.

Na afloop van de publieke raadpleging kan u onderaan deze pagina het verslag van dit infomoment terugvinden. Hierin worden geen persoonsgegevens in opgenomen. De inhoud van uw vraag wordt wel opgenomen in het verslag.

Scopingfase

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe werd omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. Dit is een evoluerend document dat pas als definitief kan worden beschouwd bij de voorlopige vaststelling van het RUP. 
Onderaan deze pagina kan u de huidige versie van de scopingnota terugvinden.

Voorontwerpfase

Er werd een voorstel van RUP opgemaakt. Over dit voorontwerp werd advies gevraagd aan de betrokken overheden en adviesinstanties. Deze adviezen werden op 18 januari 2023 besproken op de plenaire vergadering.

Ontwerpfase

Na de plenaire vergadering werd het ontwerp RUP Sportcentrum op 24 april 2023 voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Over het ontwerp RUP werd een openbaar onderzoek georganiseerd en werden opnieuw adviezen ingewonnen. Het openbaar onderzoek liep van 22 mei 2023 tot en met 21 juli 2023. Gedurende deze periode konden er reacties geformuleerd worden over het ontwerp RUP. Dit kan:

  • analoog per aangetekend schrijven gericht aan de Gecoro Wingene, Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene
  • analoog tegen ontvangstbewijs op de Dienst Omgeving, Oude Bruggestraat 13 - 8750 Wingene
  • digitaal per mail naar gecoro@wingene.be

De GECORO behandelde de ingediende adviezen en bezwaren en bracht een gecoördineerd advies uit aan de gemeenteraad.