Gemeente Wingene

RUPLentakkermolen

Het RUP is een herziening van het BPA Lentakkermolen. Het BPA is zo goed als volledig gerealiseerd.

Enerzijds dient een aanpassing van de mogelijkheden binnen de contour van het BPA Lentakkermolen zich aan in functie van toekomstige ontwikkelingen. Daartoe worden ook de voorschriften van het BPA geactualiseerd. Daarnaast wordt voor een enkele locaties nader onderzocht of een optimalere dan wel andere invulling kan worden mogelijk gemaakt, aangepast aan de toekomstige noden van de woonomgeving binnen de gemeente: o.a. aanwezige bedrijvigheid, restgronden, wegenis, ...

 

Stand van zaken

Scopingfase

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota. Dit is een evoluerend document dat pas als definitief kan worden beschouwd bij de voorlopige vaststelling van het RUP. 

Raadpleeg de scopingnota

 

Volgende stappen in het planproces

Voorontwerpfase

Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt. Over dit voorontwerp wordt advies gevraagd aan de betrokken overheden en adviesinstanties. Deze adviezen worden besproken op de plenaire vergadering.

Ontwerpfase

Na de plenaire vergadering wordt het ontwerp RUP voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad.

Over het ontwerp RUP wordt een openbaar onderzoek georganiseerd en worden opnieuw adviezen ingewonnen.

De GECORO behandelt de ingediende adviezen en bezwaren en brengt een gecoördineerd advies uit aan de gemeenteraad.

Definitieve vaststelling

De gemeenteraad stelt het RUP definitief vast, rekening houdend met het advies van de GECORO.

Voorgaande stappen in het planproces

Fase startnota

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Wingene heeft in zitting van 20/11/2023 de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Lentakkermolen goedgekeurd.

Publieke raadpleging

De publieke raadpleging liep van maandag 18 december 2023 tot en met vrijdag 16 februari 2024.

Over dit plan werd een participatiemoment gehouden op dinsdag 9 januari 2024 om 19u. Op dit infomoment konden vragen gesteld worden aan het planteam. Het infomoment vond plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis te Wingene.

Het verslag van dit infomoment kunt u onderaan deze pagina terugvinden.