Gemeente Wingene

Samen sterk

In het kort

We creëren maximaal kansen op ontmoeting tussen al onze inwoners.

In beeld

Aan het woord

In het lang

Ontmoeting als rode draad

Geen enkele inwoner in onze gemeente leeft op een eiland. We zorgen ervoor dat onze inwoners elkaar ontmoeten en verstevigen zo hun basis in onze samenleving. Ontmoeting zorgt op individueel vlak voor sociale steun die emotioneel, informatief of praktisch kan zijn. Tegelijkertijd ontstaat door ontmoeting meer verbondenheid en creëren we zo een gunstig klimaat om samen te leven. Dat vinden we belangrijk want ook in onze gemeente wordt de sociale mix steeds groter.

Ontmoeten in de openbare ruimte

Ontmoeting laat zich niet gemakkelijk regisseren, maar als gemeente willen we het op verschillende vlakken stimuleren. Zo hebben we bij het (her)inrichten van openbare ruimte voldoende aandacht voor voorzieningen die ontmoeting bevorderen en uitnodigend genoeg zijn voor verschillende doelgroepen. We maken van ‘vrijwilligen’ een werkwoord en nemen daarbij als gemeente een actor- en regisseursrol op: we brengen zoekende vrijwilligers en vragende organisaties bij elkaar, zetten zelf de juiste vrijwilligers in en maken alle betrokken partijen wegwijs in het vrijwilligerswerk.

Iedereen ontmoet

In ons cultuur- en vrijetijdsaanbod staat ontmoeting steeds centraal. Maar we willen nog een stapje verder gaan door gerichte en laagdrempelige activiteiten of projecten voor specifieke doelgroepen uit te werken. We zetten daarbij in op het versterken van het sociaal weefsel in onze wijken en buurten, onder andere door de opstart van een proefproject rond burgerbegroting op wijk- en buurtniveau. 

Ook ons lokaal dienstencentrum Geselle speelt in de buurt een cruciale rol. Door hun buurtgerichte werking worden ze de ideale partner in de strijd tegen vereenzaming van inwoners in de buurt.

Al spelend ontmoeten

We zien de vele speelterreinen in onze gemeente als belangrijke ontmoetingsplaatsen. Het uitgebreide aanbod wordt goed onderhouden en indien nodig aangepast terwijl we blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden.