Gemeente Wingene

Speelstraat organiseren

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Zij hebben in de speelstraat voorrang op alle weggebruikers:

 • Doorgaand gemotoriseerd verkeer is verboden.
 • Wie in de straat woont of er een garage heeft, mag met een motorvoertuig de straat in, maar moet stapvoets rijden.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat. Toch raden we aan om buiten de afgesloten zone te parkeren. Zo krijgen de kinderen meer speelruimte.

Hekken met het verkeersbord C3 (verboden toegang) en het onderbord met daarop de vermelding 'Speelstraat' sluiten de speelstraat af. De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speelstraat met de hekken af bij de start van de speeldag en halen die terug weg op het einde van de dag.

Voorwaarden

Een straat komt in aanmerking als speelstraat als:

 • de straat in een woonzone ligt
 • de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur
 • er geen openbaar vervoer door de straat rijdt
 • er geen belangrijk doorgaand verkeer door de straat rijdt
 • de omliggende straten na de invoering van de speelstraat bereikbaar blijven
 • voldoende bewoners van de straat akkoord gaan om een speelstraat in te richten

Een speelstraat kan tijdens de paasvakantie en de zomervakantie. Er is een keuze tussen een volledige zomervakantie, een aaneensluitende periode van maximaal 14 dagen of één of meerdere vaste dagen per week.

 • Aanvraag voor de paasvakantie: de aanvraag moet een maand op voorhand gebeuren
 • Aanvraag voor de zomervakantie: je kan een aanvraag indienen tot en met 1 juni

Procedure

Om jouw straat tijdelijk in te richten als speelstraat dien je een aanvraag in bij de Dienst Mobiliteit via het e-loket bovenaan.

Afhandeling

De aanvraag

De eerste stap is een aanvraag voor een speelstraat indienen bij de Dienst Mobiliteit via het e-loket bovenaan.

Onderzoek

De politie onderzoekt alle aanvragen en geeft verkeerstechnisch advies. Voor straten die reeds in het verleden speelstraten waren, is geen advies van de politie meer nodig.

Akkoord buurtbewoners

Nu je weet dat je straat in aanmerking komt, moet je de andere bewoners nog inlichten (dit kan met een informatiebrochure) en overtuigen om van de straat een speelstraat te maken. Twee derde van de bewoners van de toekomstige speelstraat moet akkoord gaan. Dat wordt dus handtekeningen verzamelen.

Afspraken

Nadat je de goedkeuring verzameld hebt, kan het college van burgemeester en schepenen de speelstraat goedkeuren. De peters en de meters ondertekenen dan de afsprakennota tussen de speelstraat en de gemeente.