Gemeente Wingene

Subsidie voor duurzame projecten van onderwijsinstellingen en verenigingen

Gemeentelijke erkende verenigingen - andere dan de milieu- en natuurverenigingen – of milieuverenigingen in samenwerking met een gemeentelijk erkende vereniging die in de gemeente een initiatief (voordracht, infoavond, film…) organiseren die als hoofddoelstelling de kennis en bewustwording met betrekking tot milieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling verhogen, kunnen hiervoor subsidie ontvangen. Er kan hiervoor maximaal 1 project per jaar ingediend worden. Erkende milieu- of natuurverenigingen kunnen hier bovenop genieten van een werkingssubsidie.

Scholen kunnen genieten van een gemeentelijke subsidie voor educatie en opleidingen die als hoofddoelstelling de kennis en bewustwording met betrekking tot milieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling verhogen.

Milieu- en natuurverenigingen

Voorwaarden

 • Minstens een jaar erkend zijn.
 • Er word een werkingssubsidie toegekend, bestaande uit een basisbedrag en een bonus die berekend wordt aan de hand van onderstaand puntensysteem.
Voorwaarden punten
Hebben van eigen website met informatie over het leefmilieu en/of de natuur in de gemeente. 2 punten
Het geregeld onderhouden en actualiseren van de eigen website over het leefmilieu en/of de natuur in de gemeente. 1 punt
Het organiseren van activiteiten rond de bescherming van het leefmilieu en/of de natuur, op het grondgebied van gemeente Wingene en exclusief reguliere beheerwerken, gericht op het brede publiek en met minstens 20 effectieve deelnemers. 2 punten per activiteit, met een maximum van:

o 6 punten voor educatieve fiets- en of wandeltochten

o 6 punten voor voordrachten, infoavonden of films

Het organiseren van activiteiten voor de monitoring en/of inventarisatie van het milieu en/of de natuur op verzoek van de gemeente en die bedoeld zijn voor een beperkt aantal specialisten of de eigen leden. De gegevens van de monitoring en/of inventarisatie worden bezorgd aan de gemeente. 2 punten per activiteit, met een maximum van 4 punten

Erkenningsvoorwaarden

 • opgericht en werkzaam zijn zonder winstgevende of commerciële doeleinden, met als doelstelling de bescherming van het leefmilieu of het natuurbehoud;
 • een zetel of hoofdzakelijke werking hebben op het grondgebied van de gemeente Wingene;
 • de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die aan de organisatie en haar medewerkers ten laste kan worden gelegd, door een verzekering laten dekken;
 • op grondgebied van de gemeente Wingene activiteiten ontplooien op het vlak van de bescherming van het leefmilieu of het natuurbehoud;
 • toegankelijk zijn voor alle inwoners van Wingene;
 • ten minste 15 leden tellen;
 • een bestuur hebben dat jaarlijks minimaal 3 keer vergadert;
 • jaarlijks minimaal 2 publieksgerichte activiteiten hebben - die vooraf aangekondigd worden in een eigen publicatie, een publicatie van de gewestelijke milieu- of natuurvereniging waarbij ze is aangesloten of via de pers of andere media – of activiteiten hebben in samenwerking met de gemeente Wingene.

Subsidie

 • Basistoelage van € 100,00/jaar/vereniging
 • Bonustoelage van € 75,00/punt, met een maximum van € 1.000,00/vereniging
 • Gesloten budgettaire enveloppe van € 2.500,00/jaar, met verdeling bonustoelage in verhouding met behaalde punten

Onderwijsinstellingen

Voorwaarden

 • educatie en opleidingen die als hoofddoelstelling de kennis en bewustwording met betrekking tot milieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling verhogen;
 • enkel educatie of opleiding waarbij het gemeentebestuur participeert in de organisatiekost of waarvan het gemeentebestuur (mede)organisator is, komt in aanmerking.

Subsidie

 • 50% van de kostprijs, met een maximum van € 500,00/school

Verenigingen (exclusief milieu en -natuurverenigingen)

Voorwaarden

 • minstens jaar erkend door het college van burgemeester en schepenen;
 • organiseren van een initiatief (voordracht, infoavond, film, ...) al dan niet in samenwerking met een milieuvereniging, met als hoofddoelstelling verhogen kennis en bewustwording met betrekking tot milieu, natuur, klimaat en duurzame ontwikkeling;
 • initiatief gericht op minstens 20 deelnemers.

Subsidie

 • 50% van de kostprijs, met een maximum van € 250,00/project