Gemeente Wingene

Subsidie voor (her)aanleg van grachten

Door de toenemende bebouwing werden in het verleden vele grachten langsheen wegen gedempt of ingebuisd. Grachten hebben als belangrijkste functie het opvangen van regenwater van de weg. Inbuizen of overwelven veroorzaakt op sommige plaatsen verdroging en op andere plaatsen overstroming door de te snelle afvoer van regenwater.

Door afwateringsgrachten hun oorspronkelijke functie terug te geven, kan regenwater bij piekmomenten opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen. Ze spelen ook een rol bij de nazuivering van licht verontreinigd water en hebben een belangrijke lokale landschapswaarde.

Private gracht

Voorwaarden

  • minstens 5 meter inbuizing verwijderen en opnieuw een open gracht aanleggen;
  • geen subsidie mogelijk indien de aanleg van de gracht wordt opgelegd, bijvoorbeeld via een omgevingsvergunning of via de rechtbank.

Subsidiebedrag

  • € 20,00/lopende meter, met een maximum van € 500,00/jaar

Baangracht

Het weghalen van een inbuizing uit een baangracht of het aanleggen van een nieuwe baangracht wordt op verzoek van de aanpalende grondgebruiker kosteloos uitgevoerd door de gemeente, mits dit niet wordt opgelegd, bijvoorbeeld via een omgevingsvergunning of via de rechtbank.