Gemeente Wingene

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van het bestuur houdt in dat elke instantie verplicht is om aan ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of groepering die erom vraagt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken. Iedere burger kan de documenten opvragen, inkijken, een kopie krijgen of informatie bij de inhoud vragen. 

Actieve openbaarheid van bestuur:

Het gemeentebestuur is verplicht om haar burgers zo goed mogelijk te informeren. Daarom kan je verschillende documenten raadplegen via de website of bij de verschillende diensten. Voorbeelden hiervan zijn verslagen en de agenda van de gemeente- en OCMW-raad, besluiten van de burgemeester, meerjarenplanningen, …

Passieve openbaarheid van bestuur:

Bij passieve openbaarheid van bestuur kan er na (schriftelijke) aanvraag, een document openbaar gemaakt worden. Iedere burger kan andere documenten opvragen, inkijken, een kopie krijgen of meer informatie bij de inhoud van het document vragen.

De aanvraag moet betrekking hebben op bestaande documenten.

Procedure

Normaal kan het gemeentebestuur elk bestuursdocument openbaar maken, maar het is mogelijk het document niet of gedeeltelijk kan vrijgegeven worden.

Hoe een verzoek indienen?

  • Via een (aangetekende) brief
  • Via mail naar ….
  • Via het (online) aanvraagformulier

Welke gegevens moet je vermelden?

  • Duidelijk vermelden welk bestuursdocument je wil inkijken
  • Gaat het om een inzage, uitleg, verbetering, aanvulling of afschrift van het bestuursdocument?
  • Als je een afschrift wenst, vermeld dan ook in welke vorm (online, papier,…)
  • Je naam + adres
  • Als het gaat over informatie van persoonlijke aard, dan voeg je een motivering/belang toe.

Wat nadien?

Na ontvangst van het verzoek, wordt de aanvraag zo snel mogelijk geregistreerd. Vanaf dan krijg je binnen 15 kalenderdagen een antwoord met de beslissing. Het is mogelijk dat er meer tijd nodig is om informatie te verzamelen, dan wordt het antwoordtermijn verlengd met 15 dagen. We verwittigen je tijdig als dit van toepassing is.

Vergoeding

Uitleg over het bestuursdocument, een inzage of een afschrift via e-mail zijn gratis. Voor een kopie kan het bestuur een kostprijs vragen.

Bestuursdecreet van 7 december 2018

Bij de genoemde bekendmaking geeft het bestuur ook aan hoe het publiek inzage kan krijgen in de besluiten die op de lijsten vermeld worden en hoe tegen de besluiten een klacht kan worden ingediend bij de toezichthoudende overheid.

De omzendbrief verduidelijkt dat dit eenvoudigweg kan gebeuren door een link op te nemen naar de klachtenwegwijzer op de website van de toezichthoudende overheid. Deze klachtenwegwijzer vind je op de website Lokaal Bestuur.