Gemeente Wingene

Toelage afkoppelingswerken

Als gemeente streven we naar een duurzame aanpak in alles wat met water te maken heeft. Om de kwaliteit van het oppervlaktewater in de grachten, beken en rivieren te verbeteren, willen we zoveel mogelijk het regen- en vuilwater scheiden door een gescheiden rioleringsstelsel te voorzien. 

Concreet wil dat zeggen dat op perceelniveau het vuil- en regenwater afgekoppeld wordt. Dat is een verplichting voor: 

 • nieuwbouw
 • grondige verbouwingen
 • percelen in straten waar er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd wordt. 

We voorzien als gemeente een financiële tegemoetkoming voor woningen. Staat het aanleggen van een gescheiden riolering als voorwaarde inde bouwvergunning? Dan kom je niet in aanmerking. 

Voor wie?

De subsidie geldt voor eigenaars van vergunde woningen gelegen op het grondgebied van Wingene langs een 2DWA-stelsel in rioleringsprojecten waarvan de afkoppeling nog niet werd opgelegd in het kader van een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning.

Hoe zit de toelage in elkaar? 

 • De toelage bij een eigenhandige uitvoering bedraagt 100 euro verhoogd met 30 euro per lopende meter aangelegde buis, met een maximum van 1.000 euro (inclusief BTW).
 • De toelage bij een uitvoering door een aannemer bedraagt 100 euro verhoogd met 60 euro per lopende meter aangelegde buis, met een maximum van het factuurbedrag tot 1.000 euro (inclusief BTW).
 • De combinatie van aannemer en eigen uitvoering kan in de praktijk, voor de uitbetaling van de toelage ben je wel verplicht om voor één van beide berekeningen te kiezen.

Hoe wordt het aantal lopende meters buis bepaald? 
Enkel de aanleg van nieuwe riolering en de kortst mogelijke afstand voor de optimale afkoppeling komen in aanmerking voor de bepaling van het aantal lopende meters buis. 
De renovatie van bestaande leidingen komt niet in aanmerking.

Wat met bijkomende huisaansluitpunten?
Bijkomende huisaansluitpunten op vraag van de eigenaar en toegestaan door de rioolbeheerder bovenop degene die strikt noodzakelijk zijn, worden van deze subsidie afgehouden à rato van 425 euro per huisaansluiting. 

Werden de plannen van jouw straat goedgekeurd voor 31 december 2019?
Dan val je terug op de vorige subsidieregeling. 

Voorwaarden

De aanvraag dient te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Er wordt slechts één huisaansluitpunt DWA en één huisaansluitpunt RWA per perceel voorzien tenzij anders bepaald in het goedgekeurd afkoppelingsplan.
 • De afkoppelingswerken dienen uitgevoerd te zijn ten laatste de dag vóór de voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken op openbaar domein ter hoogte van het perceel.
 • Een conformiteitsattest (keuringsattest) is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de subsidie.

De subsidie is niet van toepassing als bij de afkoppelingswerken geen riolering wordt aangelegd of de bestaande riolering wordt vervangen.

De subsidie wordt niet verleend voor de werken in de woning of bijgebouwen zelf of voor het lozen van bedrijfsafvalwater of afvalwater afkomstig uit bedrijfsgebouwen.

De subsidie wordt slechts een keer per bestaand gebouw of gebouwencomplex toegekend.

Procedure

Een door de gemeente aangestelde afkoppelingsdeskundige maakt het uitvoeringsplan van de afkoppeling op. Na de uitvoering van de afkoppelingswerken op het privaat domein keurt een door de gemeente aangestelde keurder de werken. De eigenaar vraagt de keuring van de privéwaterafvoer aan bij de gemeente. De gemeente draagt de kostprijs voor de eerste keuring (inzoverre nog niet verplicht vanuit de omgevingsvergunning). De keurder levert het conformiteitsattest af aan de eigenaar (fysiek of digitaal) en aan de gemeente (digitaal).

Vraag de subsidie aan via het online aanvraagformulier of het downloadbaar aanvraagformulier (per post naar Oude Bruggestraat 13, 8750 Wingene) ten laatste op 31 december van het jaar van de voorlopige oplevering van de wegenis- en rioleringswerken op het openbaar domein.

De aanvraag omvat volgende stukken:

 • het volledig ingevuld aanvraagformulier
 • voldoende foto’s van de uitgevoerde werken
 • in voorkomend geval de factuur van de aannemer en bijhorend betaalbewijs

Bij rioleringswerken in de straat word je gecontacteerd door de gemeente. Een afkoppelingsadviseur komt bij jou langs en zal samen de meest optimale uitvoering bepalen. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Veelgestelde vragen

Moeten we de werken zelf doen?

Ja, je kan de rioleringsbuizen zelf aanleggen of laten aanleggen door een aannemer van eigen keuze. Onder bepaalde voorwaarden kan je aanspraak maken op een subsidie, zoals hierboven beschreven.

Waar moeten de buizen liggen?

De economisch meest optimale afkoppeling wordt in samenspraak met een afkoppelingsdeskundige opgesteld.

Wie doet de aankoppeling?

Dit is afhankelijk van de timing van de uitvoering.

 • Wanneer de werken op openbaar domein afgerond zijn, moet je zelf zorgen voor de aansluiting op privaat domein.
 • Indien de leidingen al klaar zitten voor de werken op het openbaar domein, zal de aannemer deze aankoppelen. Dit op voorwaarde dat de leidingen tot tegen de rooilijn liggen.

Hoe weten we wat we doen goed is?

Indien de leidingen een ander type water bevatten of meerdere meters verkeerd liggen, vragen we om opnieuw contact op te nemen met de afkoppelingsdeskundige. In samenspraak wordt naar een oplossing gezocht.

Ik heb onterecht een aanslagbiljet ontvangen. Hoe kan ik bezwaar indienen?

Heb je onterecht een aanslagbiljet ontvangen of denk je in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Klik hier om het digitaal formulier in te vullen.